Zaloguj się
Wykup dostęp | Pliki cookies
tekst ujednolicony na 14-09-2017
Aktualizacja bazy: 19-09-2017
0

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. poz. 1658)

ogłoszono dnia 31 sierpnia 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2) zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego;
3) sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki;
4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych;
5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;
3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy, szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;
4) ewaluacji - należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;
5) ewaluacji zewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
6) ewaluacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;
7) ewaluacji całościowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy;
8) ewaluacji problemowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy;
9) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
10) wspomaganiu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;
11) monitorowaniu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki;
12) platformie - należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.

2. Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1.

4. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

§ 4. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;
2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;
3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 5. Formami nadzoru pedagogicznego są:

§ 6. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „wymaganiami”.

2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
3) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole.

3. W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty, ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ osobę.

§ 8. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, jej terminie i zakresie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w zawiadomieniu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji zewnętrznej.

§ 9. 1. Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;
2) podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;
3) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;
4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5) zakres ewaluacji;
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności ewaluacji w szkole lub placówce;
7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki - zakres i harmonogram ewaluacji.

3. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

4. Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

5. Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 4, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni.

6. Do czasu trwania czynności ewaluacji zewnętrznej, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wlicza się czasu trwania czynności, o których mowa w ust. 2.

§ 10. 1. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:

1) uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;
2) uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;
3) dokumentują czynności ewaluacji.

2. Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji.

§ 11. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.

2. W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego przyczynach.

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej.

4. W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.

5. W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.

§ 12. 1. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu z ewaluacji, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.

2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:

1) wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
2) wnioski z ewaluacji.

3. Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - kurator oświaty, przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.

5. Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

6. Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z ewaluacji.

7. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, informuje radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji.

8. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące tego raportu.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, zajmują pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

10. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie z ewaluacji i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 14. 1. Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jej terminie i tematyce.

3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;
2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;
4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5) tematykę kontroli;
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli;
7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

5. Kontrola przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, nie powinna trwać dłużej niż 2 dni.

§ 15. 1. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej „kontrolującym”:

1) rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
2) zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
3) zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;
4) dokumentuje czynności kontroli.

2. Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.

§ 16. 1. Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;
2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się czynności kontroli w szkole lub placówce;
4) tematykę kontroli;
5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;
6) pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
7) parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;
8) podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce. Drugi egzemplarz protokołu kontroli kontrolujący włącza do akt kontroli.

§ 17. 1. Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.

§ 18. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.

4. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.

§ 19. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
2) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
3) przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.

§ 20. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbę ewaluacji całościowych oraz liczbę i zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
3) zakres monitorowania, typy szkół i rodzaje placówek objętych monitorowaniem oraz ich liczbę.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, przez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.

4. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w trakcie roku szkolnego zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej kuratorium oświaty.

§ 21. Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

§ 22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4) monitoruje pracę szkoły lub placówki.

2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 23. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;
4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

§ 24. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 25. Na platformie są gromadzone:

1) dane identyfikacyjne szkół i placówek:
a) nazwa,
b) typ szkoły albo rodzaj placówki,
c) adres siedziby szkoły lub placówki oraz numer telefonu, numer faksu i adres strony internetowej,
d) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
e) status publicznoprawny: szkoła lub placówka publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka niepubliczna;
2) informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w trakcie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych od dyrektorów szkół i placówek oraz osób, o których mowa w § 10 ust. 2;
3) wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych, o których mowa w § 12 ust. 2;
4) informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach kontroli, o których mowa w § 13;
5) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań planowych, zgodnie z § 3 ust. 2, w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości i zalecenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5;
6) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań doraźnych zgodnie z § 3 ust. 3;
7) informacje o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek uzyskane w trakcie monitorowania.

§ 26. 1. Dostęp do platformy uzyskują w zakresie:

1) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie i opracowania wyników - pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;
2) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i kontroli prowadzonej w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - nauczyciele, uczniowie i rodzice;
3) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i monitorowania prowadzonych w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - dyrektorzy tych szkół i placówek;
4) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach - przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;
5) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.

2. W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.

§ 27. 1. Użytkownikami platformy mogą być osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

2. Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:

1) imię i nazwisko;
2) zajmowane stanowisko;
3) zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy;
4) służbowy adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.

4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

6. Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy platformy podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

7. Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wniosku o likwidację osobistego konta użytkownika zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 28. 1. Osobom, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 i 3, umożliwia się dostęp do platformy:

1) na terenie szkoły lub placówki - przez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania;
2) poza terenem szkoły lub placówki - przez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania.

2. Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.

§ 29. 1. Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:

1) w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2) w kuratoriach oświaty:
a) kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
3) w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy:
a) dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4) w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 60 ust. 6 ustawy:
a) pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
5) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

3. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach, są obowiązane do odbycia, przynajmniej raz na 2 lata, doskonalenia w zakresie ewaluacji organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.

§ 30. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy, osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.

§ 31. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w art. 321 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

§ 32. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w § 29 ust. 1, z wyjątkiem kuratora oświaty, spełniające wymagania określone w § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) zachowują prawo do zajmowania tych stanowisk.

§ 33. Kuratorzy oświaty opracują i przedstawią ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października 2017 r., wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.

§ 34. Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2017/2018 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 15 września 2017 r.

§ 35. Przepisów § 22-24 i § 34 nie stosuje się do niepublicznych szkół i placówek.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

KOMENTARZE

Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, którym organy nadzoru pedagogicznego mogą powierzyć prowadzenia badań i opracowywania ekspertyz służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego.

 

Szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny - analogicznie jak na podstawie obecnie obowiązujących przepisów będzie sprawowany w sposób planowy oraz doraźny.

Nadzór będzie sprawowany w czterech formach:

1) ewaluacji działalności szkół i placówek;
2) kontroli przestrzegania przepisów prawa;
3) wspomagania pracy szkół i placówek;
4) monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wizytatorzy kuratoriów oświaty mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. W świetle tych przepisów monitorowanie nie jest formą nadzoru pedagogicznego. W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że nadzór pedagogiczny będzie sprawowany, tak jak dotychczas - w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania, a ponadto w formie monitorowania.

Działania planowe prowadzone przez kuratorów oświaty będą realizowane w zakresie zgodnym z ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

Działania doraźne będą prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego, będzie podawał do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, zawierający:

1) liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
3) zakres monitorowania.

Na podstawie projektowanych przepisów kurator oświaty będzie opracowywał i przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym. Takie rozwiązanie pozwoli na opracowywanie - w odniesieniu do całego kraju - wyników i wniosków dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego w na podstawie planów nadzoru kuratorów oświaty opracowywanych na rok szkolny, obejmujący okres od 1 września do 31 sierpnia.

 

Ewaluacja działalności szkół i placówek prowadzona w odniesieniu do wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających na badanie jakości ich pracy. Wytyczne upoważnienia zobowiązują ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do sformułowania wymagań w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, dotyczących prawidłowości i skuteczności działań podejmowanych w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego (art. 44 ust. 3 ustawy).

Badanie jakości pracy szkół i placówek w odniesieniu do wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, będzie prowadzone przez organ nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej.

W rozporządzeniu ewaluacja została zdefiniowana jako proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkolę lub placówkę. Wyniki badań ewaluacyjnych będą wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce.

Zrezygnowano z dokonywania ramach ewaluacji oceny spełniania wymagań przez szkoły i placówki. Pozwoli to na koncentrację uwagi dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek czytających raport z ewaluacji na zawartych w nim informacjach o jakości pracy tych jednostek oraz pozwoli na świadome i odpowiedzialne projektowanie i wdrażanie działań w celu doskonalenia ich pracy, w obszarach tego wymagających.

Organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogły prowadzić ewaluacje zewnętrzne w zakresie wszystkich wymagań (ewaluacja całościowa) albo w zakresie wybranych wymagań (ewaluacja problemowa).

Ewaluacja w szkole lub placówce będzie przeprowadzana zgodnie z procedurą ustaloną w rozporządzeniu. W tym celu kurator oświaty będzie powoływał zespół do przeprowadzenia ewaluacji w danej szkole lub placówce, spośród osób uprawnionych do przeprowadzania ewaluacji. Organy nadzoru pedagogicznego, inne niż kurator oświaty, będą mogły wyznaczyć do przeprowadzenia ewaluacji w szkole lub placówce osobę lub zespół. W celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach, w których nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez więcej niż jeden organ, organy te będą mogły wyznaczyć wspólny zespół do przeprowadzenia ewaluacji.

W wyniku przeprowadzonej w szkole lub placówce ewaluacji organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządzi raport, w którym zamieści wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań oraz wnioski z ewaluacji. Przed sporządzeniem raportu zespół prowadzący ewaluacje przedstawi radzie pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji w celu umożliwienia temu organowi szkoły odniesienia się do wyników badania.

Na podstawie § 12 ust. 3 projektu rozporządzenia organ sprawujący nadzór pedagogiczny (zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluacje) będzie zobowiązany do sporządzenia raportu w terminie 25 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

Dla doskonalenia jakości pracy szkół i placówek istotne znaczenie ma również ewaluacja wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami. Jej wyniki mają służyć poprawianiu jakości pracy szkoły lub placówki i rozwojowi uczniów i wychowanków.

 

Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny kontroluje przestrzeganie przez szkoły i placówki przepisów prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. W tym celu przeprowadza kontrole, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu. Celem działalności kontrolnej jest dokonywanie oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek pod względem legalności. Tematyka kontroli zawarta w planie nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty jest zgodna z ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznymi i poleceniami, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe. Ponadto, w przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia kontroli w innych zakresach, kurator oświaty może skorzystać z możliwości prowadzenia kontroli doraźnych.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia kontrolujący sporządza i przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki protokół kontroli (doraźnej lub planowej) w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych w szkole lub placówce.

 

Wspomaganie pracy szkól i placówek

W zakresie zadań organu sprawującego nadzór pedagogiczny (m.in. kuratora oświaty) pozostaje wspomaganie pracy szkół i placówek. Będzie on realizował nadzór w ww. formie, m.in. przez:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
2) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
3) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.

 

Monitorowanie pracy szkół i placówek

Rozporządzenie (§ 20), tak jak to miało miejsce dotychczas, przewiduje możliwość monitorowania pracy szkół lub placówek przez nauczycieli (pracowników kuratoriów oświaty), którym powierzono realizowanie zadań nadzoru pedagogicznego, w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa. W przepisach projektowanego rozporządzenia monitorowanie wskazano jako jedną z form nadzoru pedagogicznego.

 

Zadania dyrektora szkoły lub placówki

Dyrektor szkoły lub placówki, jako osoba koordynująca działania szkoły i placówki oraz mająca zapewnić prawidłowość i skuteczność procesu edukacyjnego, będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki.

Ewaluację wewnętrzną będzie można przeprowadzać w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

W obowiązkach dyrektora szkoły lub placówki pozostanie opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, zawierającego: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań oraz zakres monitorowania.

Dyrektor szkoły lub placówki wprowadzając zmiany w planie nadzoru pedagogicznego, będzie zobligowany do niezwłocznego poinformowania rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o dokonanych zmianach (§ 24 ust. 4 rozporządzenia).

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono dodatkowy wymóg dotyczący opracowania przez dyrektora szkoły lub placówki planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły lub placówki będzie zobowiązany przy opracowywaniu planu do uwzględnienia, oprócz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym, także podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe. Takie rozwiązanie pozwoli zwrócić uwagę dyrektorów, przy planowaniu działań nadzoru, również na sprawy uznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za priorytetowe w danym roku szkolnym.

Przed zakończeniem roku szkolnego (czyli do dnia 31 sierpnia), dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego w roku szkolnym nadzoru pedagogicznego.

Zadaniem dyrektora szkoły lub placówki będzie wspomaganie nauczycieli. W tym zakresie dyrektor w szczególności będzie;

1) diagnozował pracę szkoły lub placówki;
2) motywował nauczycieli do doskonalenia zawodowego;
3) organizował szkolenia i narady.

Dyrektor będzie mógł realizować zadania nadzoru pedagogicznego w różnych formach, m.in. poprzez obserwację zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności podejmowanych w celu realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki prowadzonych przez nauczycieli, czy też monitorując działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły poprzez zbieranie i analizę informacji.

 

Kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, analogicznie do rozwiązań obecnie obowiązujących, konieczność odbycia, przez osoby realizujące zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji, doskonalenia w zakresie prowadzenia ewaluacji w szkołach i placówkach, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Osoby przeprowadzające ewaluację w szkołach i placówkach artystycznych będą obowiązane do odbycia dodatkowego doskonalenia w zakresie ewaluacji, uwzględniającego specyfikę szkół i placówek artystycznych, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz zakres danych gromadzonych na tej platformie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w brzmieniu upoważnienia, w szerszym zakresie zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia kwestie dotyczące funkcjonowania elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego.

W rozporządzeniu wskazano zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego oraz sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę realizowane przez nich zadania bądź ich udział w badaniach prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.

W projekcie rozporządzenia wskazane jakie dane będą gromadzone na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego. Będą to

1) dane identyfikacyjne szkół i placówek;
2) informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w trakcie ewaluacji w wyniku:
a) ankietowania dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców,
b) przeprowadzonych wywiadów z dyrektorami, nauczycielami, uczniami, rodzicami i przedstawicielami organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką;
3) raporty z ewaluacji zewnętrznej;
4) protokoły kontroli planowych;
5) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych;
6) informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Przepisy rozporządzenia stanowią, że dostęp do platformy nadzoru pedagogicznego uzyskają:

1) pracownicy: urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań - w zakresie niezbędnym do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na tej platformie;
2) dyrektorzy szkół lub placówek, nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i rodzice w zakresie odpowiednim do udziału w przeprowadzanej ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na tej platformie;
3) przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki - w zakresie wyników nadzoru pedagogicznego realizowanego w poszczególnych szkołach lub placówkach;
4) przedstawiciele organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w art. 11 ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

W rozporządzeniu uregulowano kwestie związane z tworzeniem osobistego konta użytkownika oraz dostępem do niego przy użyciu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Przewidziano również, że identyfikacja użytkownika będzie dokonywana automatycznie poprzez mechanizmy elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. Informacja o zaprzestaniu przez pracownika (użytkownika platformy) realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego (przeprowadzanie kontroli, ewaluacji i monitorowania, koordynowanie lub nadzorowanie wykonywania tych zadań) przekazana przez organ nadzoru pedagogicznego ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania spowoduje likwidację osobistego konta użytkownika.

Przepisy rozporządzenia określają również sposób udostępniania narzędzi zamieszczonych na elektronicznej platformie nadzoru dyrektorom szkół lub placówek oraz nauczycielom, uczniom, wychowankom i rodzicom, w celu udziału tych osób w danym badaniu.

 

Stosowanie przepisów rozporządzenia do szkól i placówek niepublicznych

W projektowanym rozporządzeniu wskazano, analogicznie jak w obecnie obowiązujących przepisach, że przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek, z wyłączeniem przepisów określających obowiązki dyrektora szkoły lub placówki w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

 

Wejście w życie rozporządzenia

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Komentarz

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Nowe przepisy, tak jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przewidują, że nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w sposób planowy oraz doraźny. Pozostawia się swobodę dyrektorom szkół i placówek w kształtowaniu wewnętrznego nadzoru, w tym jego dokumentowania. Dyrektorzy są obowiązani do opracowania na rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego pięć (dotychczas trzy) form nadzoru pedagogicznego. Dodatkowo w planie nadzoru dyrektor powinien uwzględnić, oprócz wniosków z nadzoru sprawowanego w poprzednim roku szkolnym w szkole również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Jako nową formę nadzoru pedagogicznego kładzie się nacisk na monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostek systemu oświaty. Przed zmianami monitorowanie nie było zaliczane do form nadzoru. Nowe rozporządzenie wprowadziło w zakres ewaluacji zewnętrznej zbieranie i analizowanie informacji o działaniu jednostki oświatowej w kontekście badanych wymagań opisanie tych działań oraz przygotowanie raportu z ewaluacji. Nowy akt w odmienny sposób wskazuje przykładowe sposoby wspomagania jednostek przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zmianie uległ również sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Ponadto doprecyzowano treści gromadzone na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego.

(Komentarz z dnia 18 września 2017 r.)

Alicja Witkowska

Baner Wykup dostęp czasowy lub roczny abonament