www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

 

Fragment tytułu pozycji poradnika (przynajmniej 2 znaki)
KOMENTARZE AUTORSKIE
Najnowsze
Opiniowanie arkusza organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Uprawnienie rady pedagogicznej do opiniowania arkusza organizacji szkoły
Zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacji szkoły do 30 września, z mocą od 1 września
Obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i placówek nieferyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji
Dotacja na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej przekazanej do prowadzenia osobie prawnej
Dotacja na niepełnosprawnego ucznia niepublicznego gimnazjum od września do grudnia 2016 r.
Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (2)
Odpłatność za leki w zespole placówek resocjalizacyjno-wychowawczych
Procedury w przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową
Dostęp przedstawiciela organu prowadzącego do operacji finansowych dokonywanych na kontach podległych placówek
Gromadzenie informacji o uczniach i rodzicach dla celów marketingowych
Prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych a prawo do ochrony danych osobowych uczniów
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby złożenia pozwu do sądu dla nieletnich
Przetwarzanie przez szkołę danych biometrycznych (odcisków palców)
Publiczne podawanie informacji o uczniach podczas zebrań rodziców
Publikowanie na stronie internetowej szkoły danych uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z przedsiębiorcą udostępniającym system informatyczny do prowadzenia e-dzienników
Zakres danych rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej
Zgłoszenie do GIODO rejestru uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na kolejną kadencję bez konkursu
Informowanie pracowników o przekształceniu zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową
Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową funkcjonującą w dwóch budynkach
Włączenie szkolnego schroniska młodzieżowego do liceum ogólnokształcącego
Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w szkole policealnej (2)
Zmiana nazwy zespołu szkół po reformie
Decydowanie o sposobie oraz formie prezentacji treści na stronie internetowej szkoły
Informacja publiczna dotycząca nauczycieli
Obowiązek wprowadzania danych do SIO dla szkoła niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Arkusz ocen ucznia liceum realizującego nauczanie domowe
Nauczanie indywidualne w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
Egzaminy klasyfikacyjne ucznia-cudzoziemca przy zmianie technikum
Forma uzasadniania ocen prac pisemnych
Wliczanie do średniej ocen ocen z religii i etyki od 1 września 2016 r.
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2)
Przedmiot nauczany podczas zastępstwa doraźnego
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dziecka powracającego z zagranicy
Rekrutacja do szkoły branżowej w roku szkolnym 2017/2018
Eksperyment pedagogiczny w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Kontynuowanie stażu po przeniesieniu nauczyciela na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela
Odprawa emerytalna dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (4)
Okres pracy wykonywanej w szczególnym charakterze
Prawo do emerytury nauczycielki urodzonej w maju 1957 r.
Prawo do emerytury nauczycielki urodzonej w październiku 1961 r.
Przejście na świadczenie kompensacyjne nauczycielki wygaszanego gimnazjum
Zapis w świadectwie pracy nauczyciela-emeryta, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy
Kwalifikacje do nauczania chemii w szkole podstawowej
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego od 1 września 2017 r.
Kwalifikacje do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (3)
Ocena pracy nauczyciela oddelegowanego do innej szkoły
Ochrona stosunku pracy osób podlegających ochronie związkowej oraz społecznego inspektora pracy w związku z reformą systemu edukacji
Odprawa dla księdza-katechety, któremu cofnięto skierowanie do nauki religii (2)
Odprawa dla nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (2)
Przejście w stan nieczynny nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w liceum ogólnokształcącym
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela-emeryta
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową
Rozwiązanie stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czsu pracy (2)
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na stanowisko dyrektora
Przeniesienia nauczyciela gimnazjum, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, do szkoły podstawowej
Zmiana stosunku pracy nauczycieli gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową
Zmiana stosunku pracy nauczycieli gimnazjum włączanego w skład szkoły podstawowej
Zmiany stosunku pracy nauczycieli gimnazjów w związku z reformą edukacji
Zmiany stosunku pracy nauczycieli zespołów szkół w związku z reformą edukacji
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 1 września 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 10 września do 24 czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zmarłego podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
Urlop szkoleniowy nauczyciela uczęszczającego na studia podyplomowe
Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia
Termin zakończenia urlopu wychowawczego (2)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela pracującego w stanie nieczynnym
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (6)
Pensum nauczyciela-logopedy a zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach art. 42 KN
Sprawowanie opieki nad dziećmi przed lub po zajęciach w ramach art. 42 Karty Nauczyciela
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela nieobecnego w pracy przez 198 dni w roku
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 5 września do 23 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (5)
Klasyfikacja budżetowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego nauczycielowi, który przeszedł z oddziału przedszkolnego do przedszkola
Wypłata nagrody jubileuszowej w przypadku podejrzenia nierzetelności dokumentów kadrowych
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (2)
Wyrównanie wynagrodzenia nauczycielowi, który dostarczył akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Miejsce pracy nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne
Sposób traktowania zatrudnienia nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego
Zatrudnienie pomocy nauczyciela w szkole podstawowej
Zatrudnienie specjalisty niebędącego nauczycielem w placówce doskonalenia nauczycieli
Szkolenie stanowiskowe BHP
Ogłoszenie konkursu na stanowisko administracyjne w związku z przejściem pracownika na emeryturę
Przenoszenie pracowników administracji szkoły w związku z reformą edukacji
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo
Staż pracy pracownika obsługi zatrudnionego w zespole szkół na dwóch umowach o pracę
Staż pracy sekretarza szkoły zatrudnionego w dwóch szkołach i firmie prywatnej
Finansowanie zabiegów upiększających ze środków ZFŚS
Wgląd głównego księgowego do dokumentacji medycznej dla celów zapomogi z ZFŚS
Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek
Bezpieczeństwo w szkole
Monitoring wizyjny w sali gimnastycznej szkoły
Obowiązek legitymowania się dowodem tożsamości przez odwiedzających szkołę
Odpowiedzialność szkoły za rzeczy na terenie szkoły
Procedury przy wypadkach uczniów
Udostępnianie nagrań z monitoringu szkoły
Dokumentacja szkolna
Dokonywanie zmian w arkuszu organizacji szkoły bez opiniowania ich przez radę pedagogiczną
Dostęp wizytatora do dokumentacji szkolnej
Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej w formie elektronicznej
Forma decyzji dopuszczającej do użytku program nauczania
Instrukcja kancelaryjna w szkole - obowiązek stosowania
Instrukcja kancelaryjna w szkole - podstawa opracowania
Kasacja zużytych giloszy świadectw
Konsekwencje niezatwierdzenia protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej
Opiniowanie arkusza organizacji szkoły
Opiniowanie arkusza organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Podstawa prawna aneksu do arkusza organizacji szkoły
Podstawa prawna koncepcji pracy szkoły
Poświadczanie dokumentów pracowniczych i dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Poświadczanie dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika
Potwierdzanie oryginalności dokumentów składanych przez pracodawcę starającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Prawo wglądu w dokumentację działalności rady rodziców
Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły
Regulamin organizacyjny w szkole publicznej
Sposób protokołowania sprostowań z konferencji rady pedagogicznej
Udostępnianie dokumentacji wewnątrzszkolnej pracownikom szkoły
Udostępnienie nazwisk nauczycieli szkoły autorowi monografii
Upoważnienie do wglądu w statut szkoły
Upoważnienie do potwierdzania zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem
Uprawnienie rady pedagogicznej do opiniowania arkusza organizacji szkoły
Wewnątrzszkolny regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
Wgląd w akta osobowe pracowników szkoły podczas kontroli
Zarządzenia dyrektora szkoły
Zakres danych w arkuszu organizacji szkoły przekazywanym do organu prowadzącego
Zasady archiwizacji dokumentacji szkolnej
Zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacji szkoły do 30 września, z mocą od 1 września
Dowożenie dzieci do szkół
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego a podatek dochodowy od osób fizycznych
Dowóz transportem własnym dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju
Obowiązek zapewnienia dojazdu uczniowi gimnazjum znajdującego się w innej gminie
Obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i placówek nieferyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji
Obowiązek zapewnienia pięcio- i sześciolatkom dojazdu do szkoły
Regulamin dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli
Sposób liczenia odległości dowożenia do szkoły
Wymagania dla podmiotów świadczących usługi przewozu uczniów
Zakres danych osobowych przekazywanych przewoźnikowi
Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego
Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego
Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, dowożonego przez rodziców samochodem
Zwrot kosztów przejazdu dziecka mieszkającego w innej gminie
Gospodarka finansowa szkół i placówek
Administrowanie funduszem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Dofinansowanie obiadów w stołówkach szkolnych
Dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie
Dotacja dla szkoły policealnej kształcącej w cyklu półtorarocznym
Dotacja na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie
Dotacja na kształcenie dziecka niepełnosprawnego w niepublicznej placówce dotowanej przez powiat
Dotacja na ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego
Dotacja na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej przekazanej do prowadzenia osobie prawnej
Dotacja na niepełnosprawnego ucznia niepublicznego gimnazjum od września do grudnia 2016 r.
Dotacja na wychowanków niepublicznego ośrodka rewalidacyjnego
Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z subwencji
Kasa fiskalna w internacie
Kwalifikowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami opiekunów praktyk zawodowych
Likwidacja samorządowych zakładów budżetowych
Naliczanie środków na fundusz zdrowotny niezgodnie z uchwałą organu stanowiącego JST
Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (1)
Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (2)
Odpłatność za leki w zespole placówek resocjalizacyjno-wychowawczych
Pozyskiwanie przez szkołę środków finansowych z reklam
Procedura likwidacji szkolnego sprzętu komputerowego, AGD i RTV
Procedury w przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową
Rozliczanie z dotacji wydatków szkoły przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu
Skład komisji inwentaryzacyjnej
Sposób finansowania nauczania indywidualnego
Wydatkowanie środków przez radę rodziców
Wydatki strukturalne w szkole
Wysokość subwencji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzonej przez stowarzyszenie
Zaliczanie usług cateringowych do wydatków bieżących przedszkola
Zmiana przeznaczenia środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli
Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej
Ochrona danych osobowych
Administrator danych osobowych w szkole
Dostęp przedstawiciela organu prowadzącego do operacji finansowych dokonywanych na kontach podległych placówek
Gromadzenie informacji o uczniach i rodzicach dla celów marketingowych
Konsekwencje niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych a prawo do ochrony danych osobowych uczniów
Przekazywanie danych osobowych pracowników organowi prowadzącemu szkołę
Przekazywanie listy uczniów kończących szkołę innym szkołom
Przetwarzanie danych osobowych przez jednostkę prowadzącą obsługę finansowo-księgową szkół
Przetwarzanie danych osobowych przez organ prowadzący w zintegrowanym systemie zarządzania szkołami
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby złożenia pozwu do sądu dla nieletnich
Przetwarzanie przez szkołę danych biometrycznych (odcisków palców)
Publiczne podawanie informacji o uczniach podczas zebrań rodziców
Publikowanie na stronie internetowej szkoły danych uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny
Rejestracja zbioru danych osobowych - listy emerytów korzystających z ZFŚS
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z przedsiębiorcą udostępniającym system informatyczny do prowadzenia e-dzienników
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie nauczycieli do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej
Zasady ochrony danych osobowych uczniów
Zgłoszenie do GIODO rejestru uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wysyłanych do OKE
Zgoda nauczyciela na wprowadzenie jego danych osobowych do zmodernizowanego SIO (1)
Zgoda nauczyciela na wprowadzenie jego danych osobowych do zmodernizowanego SIO (2)
Organ prowadzący
Kompetencje organu prowadzącego w przypadku ustalania opłat za posiłki w placówkach publicznych
Kontrola szkoły prowadzona przez burmistrza
Legalność zarządzenia nakazującego zatrudnianie nauczycieli, którzy stracili pracę w innych szkołach w danej gminie
Legalność zarządzenia zakazującego dyrektorowi prowadzenia zastępstw doraźnych
Obowiązki JST wobec szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie
Obsługa administracyjna placówek oświatowych i żłobka w gminie
Odpowiedzialność pracownika organu prowadzącego za przygotowanie projektu uchwały uznanej za niezgodną z prawem
Ograniczenie przez organ prowadzący liczby godzin ponadwymiarowych przydzielanych nauczycielom przez dyrektora
Osobowość prawna szkoły publicznej założonej przez starostwo powiatowe
Procedura przekazania szkoły gminnej sąsiedniej gminie
Procedura przekazania szkoły między samorządami
Prowadzenie kontroli w szkole przez komisję rewizyjną rady gminy
Prowadzenie szkoły niepublicznej przez dwie instytucje
Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Starostwo powiatowe jako organ prowadzący gimnazjum dwujęzyczne przy liceum ogólnokształcącym
Środki na dodatkowe godziny indywidualnego programu nauczania
Uprawnienia kontrolne organu prowadzącego
Ustalenie przez organ stanowiący JST liczby etatów w szkołach
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek
Wymóg opiniowania arkusza organizacji szkoły przez radę pedagogiczną
Wyrażenie przez organ prowadzący zgody na kształcenie w określonych zawodach
Zadania organu prowadzącego
Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pomiędzy osobami fizycznymi
Żądanie przez organ prowadzący dokumentacji ucznia
Postępowanie administracyjne
Charakter prawny czynności podejmowanych przez organy szkoły i nauczycieli wobec ucznia
Decyzja administracyjna w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych z listy słuchaczy
Decyzje dyrektora szkoły
Metryka sprawy - postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Metryka sprawy - skreślenia ucznia z listy uczniów
Obowiązek prowadzenia metryki sprawy
Obowiązek prowadzenia metryki sprawy w przypadku wydawania zaświadczeń
Organy odwoławczy wobec dyrektora szkoły w postępowania administracyjnym
Poprawność postępowania administracyjnego
Prowadzenie książki kancelaryjnej a obowiązek prowadzenia metryki sprawy
Szkoła jako strona w postępowaniu administracyjnym
Zakres prowadzenia metryki sprawy przez szkoły
Przedszkola i żłobki
Czas realizacji podstawy programowej w przedszkolu (1)
Czas realizacji podstawy programowej w przedszkolu (2)
Data wejścia w życie przepisów dotyczących dotowania przedszkoli niepublicznych
Dodatkowe opłaty w przedszkolu publicznym
Dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnym żłobku funkcjonującym na terenie innej gminy
Dotacja na dziecko nieuczęszczające do przedszkola z powodu choroby
Dotacja na dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola po 30 września
Dotacja na dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczające do przedszkola niepublicznego
Dotacja dla przedszkola, które wpisano do ewidencji w październiku
Dotacja na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole dotowanej przez inną gminę
Dzień zapłaty należności za czesne w przedszkolu publicznym
Liczba dzieci, na które przysługuje dotacja (1)
Liczba dzieci, na które przysługuje dotacja (2)
Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym
Odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Opłata stała w przedszkolu
Opłaty za przedszkole dyżurujące podczas wakacji
Obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu dziecku czteroletniemu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Ogłoszenie konkursu dla przedszkoli niepublicznych po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Podawanie kwotowej wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego
Pokrywanie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie (1)
Pokrywanie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie (2)
Pokrywanie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie (3)
Przekształcenie niepublicznego punktu przedszkolnego w przedszkole niepubliczne
Prowadzenie rekrutacji do przedszkoli przez organ prowadzący
Przedszkola publiczne a niepubliczne
Sposób wyliczania wskaźnika na potrzeby dotowania przedszkoli
Termin wejścia w życie przepisów o dotacjach dla przedszkoli
Udział rodziców dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego w pracach rady rodziców
Ustalanie wysokości dotacji na przedszkola w przypadku, gdy gmina nie posiada przedszkola
Ustalenie przez gminę opłaty za korzystanie z przedszkola
Używanie nazwy "niepubliczne przedszkole" przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi
Zakładanie i prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego
Zmiana specjalizacji przedszkola specjalnego
Rada pedagogiczna
Brak możliwości uczestnictwa nauczyciela w posiedzeniach rady z powodu kolizji terminów zajęć i rady
Kompetencje rady pedagogicznej i rady rodziców w zakresie uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki w placówce oświatowej - specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Kompetencje rady pedagogicznej w zakresie uchwalania koncepcji pracy szkoły i szkolnych programów: profilaktyki i wychowawczego
Opiniowanie aneksów do arkusza organizacji szkoły w trakcie roku szkolnego
Opiniowanie projektu arkusza organizacji szkoły
Podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w przypadku równej liczby głosów
Posiedzenie rady pedagogicznej w sobotę
Przerwanie posiedzenia rady pedagogicznej
Przewodniczący rady pedagogicznej w szkole filialnej
Regulamin Rady Pedagogicznej a zmiany w porządku obrad
Uchylenie uchwały rady pedagogicznej na wniosek organu prowadzącego
Stanowiska kierownicze w szkole
Data odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska
Data ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły
Delegacja służbowa dyrektora szkoły
Delegowanie upoważnień dyrektora szkoły
Dodatkowe zatrudnienie dyrektora szkoły
Dofinansowanie studiów podyplomowych dyrektora szkoły
Działalność gospodarcza wicedyrektora szkoły
Kara porządkowa dla dyrektora szkoły
Kompetencje dyrektora szkoły nieposiadającego uprawnień pedagogicznych
Koniec kadencji dyrektora i wicedyrektora szkoły
Konkurs na stanowisko dyrektora w placówce doskonalenia nauczycieli
Konsekwencje wyboru dyrektora szkoły na radnego gminy
Konsekwencje wyboru dyrektora szkoły na radnego powiatu
Kontrolowanie czasu pracy dyrektora szkoły
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola niepublicznego
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska kierownika kształcenia praktycznego
Kwalifikacje osoby, której powierzane jest stanowisko dyrektora szkoły
Łączenie funkcji dyrektora placówki publicznej i niepublicznej
Łączenie funkcji dyrektora szkoły publicznej i prywatnego przedszkola
Nieogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
Nieumieszczanie stanowiska wicedyrektora w projekcie arkusza organizacji szkoły
Objęcie przez dyrektora szkoły stanowiska dyrektora w innej szkole
Ocena pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną
Ochrona związkowa dyrektora szkoły
Odwołanie dyrektora szkoły włączanej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego
Odwołanie dyrektora za bezprawne udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Odwołanie dyrektorów szkół łączonych w zespół
Odwołanie nauczyciela dyplomowanego z funkcji kierowniczej w trakcie roku szkolnego
Odwołanie wicedyrektora szkoły - opinia rady pedagogicznej
Odwołanie wicedyrektora szkoły ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów
Odwołanie wicedyrektorów szkoły w związku z końcem kadencji dyrektora szkoły
Opiniowanie odwołania wicedyrektora przez Radę Pedagogiczną
Opiniowanie pracy dyrektora szkoły
Okres zastępstwa w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły
Okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Okres powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
Organ właściwy do rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem szkoły
Osiągnięcie wieku emerytalnego a udział w konkursie na dyrektora szkoły
Pełnienie funkcji dyrektora przez osobę prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
Pełnienie funkcji dyrektora zespołu szkół i ośrodka doskonalenia zawodowego
Pełnienie funkcji związkowej przez wicedyrektora szkoły
Podpisywanie dokumentów przez wicedyrektora szkoły z upoważnienia dyrektora szkoły
Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły
Polecenie wyjazdu służbowego dyrektora szkoły
Powiadomienie uczestników konkursu na stanowisko dyrektora szkoły o jego wynikach
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora placówki nauczycielowi niezatrudnionemu w placówce
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły osobie, która startowała w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły bratu (siostrze) dyrektora szkoły
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi będącemu nauczycielem kontraktowym
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nauczycielowi nieposiadającemu oceny pracy
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na kolejną kadencję bez konkursu
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie niebędącej nauczycielem (1)
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie niebędącej nauczycielem (2)
Powołanie nowego dyrektora w trakcie trwania okresu wypowiedzenia stosunku pracy poprzedniego dyrektora
Powołanie wicedyrektora bez zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej
Powołanie wicedyrektora przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora szkoły (1)
Powołanie wicedyrektora przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora szkoły (2)
Procedura oceny dyrektora szkoły
Prowadzenie akt osobowych dyrektora szkoły
Prowadzenie strony internetowej szkoły przez dyrektora szkoły
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez dyrektora-managera
Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły
Reorganizacja zespołu szkół jako przyczyna odwołania wicedyrektora ze stanowiska
Rezygnacja ze stanowiska dyrektora w trakcie roku szkolnego
Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego w szkole
Rodzaj zaświadczenia lekarskiego w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły z powodu jego przejścia na emeryturę
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły z powodu jego rezygnacji
Skutki braku obniżki tygodniowego wymiaru zajęć kierownika świetlicy
Sposób powołania dyrektora ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
Sposób wyboru do komisji konkursowej przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców
Stanowisko zastępcy p.o. dyrektora szkoły
Treść pisma powołującego wicedyrektora szkoły
Tryb odwołania dyrektora likwidowanej szkoły
Udział osoby niebędącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym w konkursie na dyrektora szkoły
Udział w konkursie na dyrektora szkoły nauczyciela, któremu udzielono nagany
Udział związków zawodowych w pracach komisji konkursowej decydującej o wyborze dyrektora szkoły (1)
Udział związków zawodowych w pracach komisji konkursowej decydującej o wyborze dyrektora szkoły (2)
Ukończenie kursu kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą a kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły
Ukończenie kursu z zakresu organizacji i zarządzania oświatą a kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi a kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły
Upoważnienie dla osoby zastępującej dyrektora szkoły
Uprawnienia wicedyrektora szkoły podczas długotrwałej nieobecności dyrektora
Urlop bezpłatny dyrektora przedszkola samorządowego
Urlop dla poratowania zdrowia wicedyrektora szkoły
Urlopy dyrektora szkoły nieferyjnej
Utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły
Utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły w zespole szkół składającym się z 10 oddziałów
Uwzględnienie oddziału przedszkolnego w liczbie oddziałów niezbędnych do utworzenia stanowiska wicedyrektora
Ważność oceny pracy dyrektora szkoły (1)
Ważność oceny pracy dyrektora szkoły (2)
Wydłużenie terminu składania ofert w konkursie na dyrektora szkoły
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy przez osoby inne niż dyrektor szkoły
Zabezpieczenie etatu dyrektora szkoły, któremu kończy się kadencja
Zastępowanie dyrektora podczas długotrwałej nieobecności
Zaświadczenie o niekaralności osoby ubiegającej się o stanowisko wicedyrektora szkoły
Zaświadczenie o zatrudnieniu dyrektora szkoły
Zawieranie umów o pracę pod koniec kadencji dyrektora szkoły
Zgłaszanie organowi prowadzącemu wyjazdów dyrektora szkoły
Zmiany w arkuszu organizacji szkoły w przypadku niewygrania konkursu przez obecnego dyrektora szkoły
Statut szkoły
Aktualizacja całego statutu szkoły
Aktualizacja statutu szkoły w związku ze zmianami prawa
Definicja wychowanka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Nadanie imienia szkole
Nadanie imienia szkole wchodzącej w skład zespołu szkół
Nadanie imienia zespołowi szkół
Numeracja szkół
Odrębność statutów szkół wchodzących w skład ośrodka szkolno-wychowawczego
Opiniowanie zmian w statucie szkoły przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie liczebności klas
Poprawienie błędu w uchwale organu o nadaniu statutu szkole
Procedura i podstawa prawna wprowadzenia regulaminów
Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły
Regulamin rady pedagogicznej jako załącznik do statutu szkoły
Sposób wprowadzania zmian w statucie szkoły (1)
Sposób wprowadzania zmian w statucie szkoły (2)
Statut szkoły - wykaz aktów prawnych niezbędnych do jego opracowania
Statut zespołu szkół
Statuty szkół wchodzących w skład zespołu szkół
Uchwalenie nowego statutu szkoły
Użycie dodatkowego określenia w nazwie zespołu szkół
Wycieczka zagraniczna jako forma nagrody statutowej
Zasady techniki prawodawczej stosowane przy tworzeniu statutu szkoły
Zmiana nazwy szkoły
Zmiana statutu szkoły w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Zmiany w statucie szkoły w związku z uwagami nadzoru wojewody
Tworzenie, likwidowanie i przekształcanie szkół
Czynności w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły osobie prawnej
Dalsza droga edukacyjna uczniów szkoły publicznej w przypadku jej likwidacji
Informowanie pracowników o przekształceniu zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową
Konsekwencje połączenia szkół w zespół szkół
Liczba oddziałów w nowotworzonej szkole filialnej
Liczba oddziałów w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie
Likwidacja szkoły, utworzenie szkoły filialnej
Likwidacja szkoły filialnej
Likwidacja szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
Nieprowadzenie naboru a likwidacja szkoły
Obowiązek poinformowania o zamiarze włączenia bursy w skład zespołu szkół
Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy likwidacji szkoły
Organ nadający statut szkole przy zmianie typu szkoły
Procedura likwidacji małej szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną
Procedura likwidacji szkół w zespole szkół
Procedura tworzenia całodobowego ośrodka szkolno-wychowawczego
Procedura tworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
Procedura tworzenia zespołu szkół
Procedura utworzenia oddziału zamiejscowego lub filii w szkole
Przekazanie prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej stowarzyszeniu
Przekazanie prowadzenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół stowarzyszeniu
Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową funkcjonującą w dwóch budynkach
Przekształcenie internatu w bursę
Przeniesienie szkoły do innej siedziby
Przygotowanie arkusza organizacji zespołu szkół powstałego przez połączenie szkół
Subwencja oświatowa w przypadku likwidacji szkoły i powołanie w jej miejsce nowej, prowadzonej przez osobę fizyczną
Terminarz czynności w związku z utworzeniem oddziału dwujęzycznego
Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego na bazie szkoły policealnej kształcącej młodzież i dorosłych
Utworzenie filii zespołu szkół
Utworzenie klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim
Utworzenie klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim i kilku posiadających orzeczenie o dostosowaniu wymagań
Utworzenie oddziału gimnazjum przy szkole ponadgimnazjalnej - terminy
Utworzenie oddziału gimnazjum przy szkole ponadgimnazjalnej - procedury
Utworzenie oddziału sportowego w gimnazjum
Tryb postępowania w przypadku zmiany osoby prowadzącej placówkę niepubliczną
Włączenie bursy szkolnej do zespołu szkół
Włączenie gimnazjum w skład zespołu szkół ogólnokształcących
Włączenie nowych szkół w skład istniejącego zespołu szkół
Włączenie szkolnego schroniska młodzieżowego do liceum ogólnokształcącego
Wprowadzenie nowego zawodu w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w szkole policealnej (1)
Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w szkole policealnej (2)
Wskazanie uczniom szkół przekazywanych do przejęcia przez stowarzyszenie
Wymagania niezbędne do utworzenia klasy terapeutycznej w zespole szkół
Zmiana nazwy zespołu szkół po reformie
Zamówienia publiczne
Ponowne udzielenie zamówienia w przypadku wypowiedzenia umowy przez dotychczasowego wykonawcę
Roboty budowlane a limit wartości zamówień
Skład komisji przetargowej na roboty budowlane
Zakup usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej w jednostce budżetowej
Zmiana treści pieczątki po ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy - Prawo zamówień publicznych
Związki zawodowe
Oflagowanie budynku szkoły w związku z pikietą lub strajkiem
Opiniowanie nagród i wyróżnień dla nauczycieli przez związki zawodowe (1)
Opiniowanie nagród i wyróżnień dla nauczycieli przez związki zawodowe (2)
Opiniowanie przez związki zawodowe zarządzenia burmistrza w sprawie zasad organizacji pracy szkół i przedszkoli
Pomieszczenia dla związku zawodowego
Prawo związków zawodowych do opiniowania arkusza organizacji szkoły
Przynależność nauczyciela do kilku związków zawodowych
Udostępnianie analiz struktury wynagrodzeń związkom zawodowym
Uzgadnianie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ze związkami zawodowymi
Uzgadnianie nagród dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi
Różne
Alkohol na terenie szkoły
Blokowanie połączeń telefonicznych w sekretariacie szkoły
Częstotliwość dopuszczania do użytku programów nauczania
Częstotliwość przeprowadzania w szkole próbnych ewakuacji
Członkostwo szkoły w stowarzyszeniu
Decydowanie o sposobie oraz formie prezentacji treści na stronie internetowej szkoły
Dopuszczalna liczba kontroli zewnętrznych w placówce oświatowej
Działalność organizacji i stowarzyszeń w szkole
Fundusz nagród dla nauczycieli
Funkcjonowanie szkoły podstawowej dwujęzycznej lub z oddziałami dwujęzycznymi
Hymn szkoły
Informacje dotyczące dodatków motywacyjnych i funkcyjnych w BIP-ie
Informacja publiczna dotycząca nauczycieli
Informacje przekazywane organowi stanowiącemu JST
Materiały biurowe dla nauczycieli
Materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela
Metoda inwentaryzacji w bibliotece szkolnej
Nazewnictwo programów nauczania
Obowiązek wprowadzania danych do SIO dla szkoła niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Ochrona przeciwpożarowa w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Odległość budynku szkoły od obiektów przemysłowych
Opiniowanie nagród i wyróżnień dla nauczycieli (1)
Opiniowanie nagród i wyróżnień dla nauczycieli (2)
Organ właściwy do określenia wymiaru godzin doradcy metodycznego
Podstawa prawna funkcjonowania koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole
Polecenie służbowe wydane księgowemu
Prawidłowość wyboru społecznego inspektora pracy w szkole
Prowadzenie przez szkołę Biuletynu Informacji Publicznej
Prowadzenie sprzedaży podręczników w szkole
Prowadzenie szkoły przez dwie osoby fizyczne
Przeprowadzenie kursu przez jednostkę organizacyjną powiatu na zlecenie innej jednostki organizacyjnej powiatu
Przygotowanie organizacji roku szkolnego przez odchodzącego dyrektora szkoły
Reprezentowanie szkoły w sądzie pracy
Rada szkoły - możliwość rozwiązania
Rada szkoły - sposób rozwiązania
Rodzaj pieczęci używanej przez placówkę wchodzącą w skład zespołu placówek
Rodzaj pieczęci używanej przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół
Skierowanie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika do niewłaściwej gminy
Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Sposób przeprowadzenia zmian w sieci szkół obejmującej teren kilku gmin
Sposób wpisania do ewidencji szkoły kształcącej w zawodzie
Społeczny inspektor pracy
Strona formalna organizacji nauczania indywidualnego
Stwierdzanie zgodności dokumentu z oryginałem
Szkoła przyszpitalna jako szkoła nieferyjna
Tajemnica służbowa w szkołach
Tworzenie przez szkołę własnych kryteriów oceny pracy nauczycieli
Uchwała rady gminy o nadaniu imienia gimnazjum
Utworzenie w szkole klasy o nowym profilu
Uwarunkowania prawne komunikacji samochodowej na terenie szkoły
Użycie w nazwie szkoły określenia "dwujęzyczna"
Użyczenie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe a obecność na nich uczniów
Współpraca kuratora oświata z jednostkami samorządu terytorialnego
Wycięcie bez zezwolenia drzewa rosnącego na terenie szkoły
Wykorzystanie druków legitymacji ubezpieczeniowych
Zakup zwierzęcia z gatunku objętego ograniczeniami UE
Zakup wody z urządzeń dozujących dla nauczycieli
Zasady funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Zasady tworzenia planu obrony cywilnej
Organizacja nauczania i wychowania
Dokumentacja pedagogiczna
Adres ucznia w dokumentacji szkolnej
Arkusz ocen ucznia uczęszczającego do szkoły przez 10 dni
Arkusz ocen ucznia liceum realizującego nauczanie domowe
Częstość dokonywania wpisów do arkuszy ocen
Czytelność podpisu dyrektora szkoły na świadectwach
Data rady klasyfikacyjnej (promocyjnej) ucznia zdającego egzamin poprawkowy
Data wpisu do arkusza ocen po egzaminie poprawkowym
Data wydania świadectwa po egzaminie poprawkowym
Data wydania świadectwa w przypadku promowania warunkowego
Dziennik lekcyjny ucznia objętego nauczaniem indywidualnym
Dokumentowanie prowadzenia zajęć w formach pozaszkolnych
Dokumentowanie zajęć prowadzonych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela
Dokumentowanie zajęć prowadzonych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela według nowych przepisów
Dokumentowanie zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie"
Dostęp do danych w dzienniku elektronicznym dla pracowników organu prowadzącego
Forma odpisu arkusza ocen
Forma zapisu na świadectwie na świadectwie ucznia biorącego udział w zajęciach dodatkowych
Forma zapisów w księdze uczniów i dzienniku lekcyjnym w przypadku nieżyjąych lub nieznanych rodziców
Forma zaświadczenia o przebiegu nauczania
Informacje o frekwencji ucznia w arkuszu ocen
Komputerowe wypełnianie arkuszy ocen
Księga ewidencji dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
Księgi uczniów w zespole szkół
Numerowanie arkuszy ocen w księdze arkuszy
Obowiązek korzystania z konkretnego systemu informatycznego do prowadzenia dziennika elektronicznego
Ocena opisowa z języka angielskiego na świadectwie
Oceny na świadectwie uczennicy klasyfikowanej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
Oceny na świadectwie ucznia zwolnionego z WF i religii
Odnotowywanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia w konkursach
Odnotowywania na świadectwie szkolnym udziału ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
Opinie o uczniu
Podpis elektroniczny wykorzystywany przy archiwizacji dziennika elektronicznego
Podstawa prawna prowadzenia księgi zastępstw
Podstawa prawna zwolnienia ucznia z egzaminu dojrzałości w roku 1998
Poświadczanie przez dyrektora kserokopii świadectwa ukończenia szkoły
Potwierdzanie obecności na zajęciach przez słuchaczy szkoły dla dorosłych, która prowadzi dzienniki lekcyjne wyłącznie w formie elektronicznej
Przekazanie dokumentacji medycznej ucznia po ukończeniu przez niego szkoły
Sposób archiwizowania arkuszy ocen w zespole szkół
Sposób dokumentowania zastępstw
Sposób dokonania wpisu w arkuszu ocen w przypadku nieklasyfikowania ucznia
Sposób odnotowania w dokumentacji szkolnej zmiany nazwiska ucznia
Sposób postępowania z giloszami świadectw
Sposób prowadzenia księgi arkuszy ocen
Sposób przechowywania zwolnienia z WF-u
Sposób wypełniania świadectw ukończenia technikum wg nowego wzoru (MEN-I/28/2)
Sposób wystawiania duplikatów świadectw
Szczególne osiągnięcia ucznia na świadectwie (1)
Szczególne osiągnięcia ucznia na świadectwie (2)
Szczególne osiągnięcia ucznia na świadectwie ukończenia szkoły
Szkolny plan nadzoru pedagogicznego
Świadectwa a wychowanie do życia w rodzinie wg nowej podstawy programowej
Świadectwo dla ucznia nieklasyfikowanego
Umieszczenie ocen z religii i etyki w arkuszu ocen i na świadectwie
Umieszczanie oceny z praktyki zawodowej w technikum na świadectwie
Umieszczanie na świadectwie wychowania do życia w rodzinie
Umieszczanie w dokumentacji szkolnej zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
Umieszczanie w dziennikach szkolnych numerów PESEL uczniów
Umieszczanie w dziennikach szkolnych numerów telefonów rodziców
Upoważnienie do dokonywania sprostowań wpisów w arkuszach ocen
Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku zmiany nazwiska ucznia
Wpisywanie do arkuszy ocen przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Wpisywanie ocen śródrocznych do arkuszy ocen
Wpisanie w arkuszu ocen miesiąca w postaci liczbowej
Wprowadzenie dziennika elektronicznego tylko dla jednego etapu kształcenia
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu klas liceum
Wydawanie świadectw promocyjnych przez szkołę przy szpitalu
Wykreślanie pól w arkuszu ocen
Wyróżnienie w konkursie "Kangur Matematyczny" jako szczególne osiągnięcie ucznia
Wzór arkusza ocen w szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej od roku szkolnego 2012/2013 (1)
Wzór arkusza ocen w szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej od roku szkolnego 2012/2013 (2)
Wzór świadectwa nieklasyfikowanego ucznia klasy VI
Zapis "coll" na świadectwach szkolnych
Zaznaczanie braków w dziennikach szkolnych
Zmiana danych ucznia w arkuszu ocen i księdze uczniów
Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych
Zwrot legitymacji szkolnej przez ucznia zmieniającego szkołę (1)
Zwrot legitymacji szkolnej przez ucznia zmieniającego szkołę (2)
Obowiązek szkolny i nauki
Dyrektor podejmujący decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dziecka spoza obwodu szkolnego (1)
Dyrektor podejmujący decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dziecka spoza obwodu szkolnego (2)
Egzekucja administracyjna obowiązku nauki
Egzekucja administracyjna obowiązku nauki i obowiązku szkolnego
Frekwencja ucznia zwolnionego z WF
Frekwencja ucznia nauczanego indywidualnie
Indywidualny tok nauki a nauczanie indywidualne
Możliwość kontynuowania nauki przez 21-letniego ucznia z upośledzeniem
Możliwość kontynuowania nauki w szkole specjalnej przez ucznia 23-letniego
Nauczanie indywidualne ucznia z upośledzeniem wielokrotnie sprzężonym, który kończy 21 lat
Nauczanie indywidualne w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Nauczanie indywidualne w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
Nieobecność na lekcji z powodu udziału w konkursie lub pracach samorządu
Nierealizowanie obowiązku nauki przez ucznia kończącego 18 lat
Nierealizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum
Odroczenie obowiązku przedszkolnego dziecka
Organ egzekwujący realizację obowiązku szkolnego ucznia szkoły specjalnej
Organizacja nauczania domowego
Powiadamianie sądu rodzinnego o wyjeździe rodziców dziecka za granicę
Powiadamianie o kontynuacji nauki przez niepełnoletniego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
Powtórne wydłużenie etapu edukacyjnego
Przedłużenie ostatniego roku nauki ucznia upośledzonego
Realizacja nauczania domowego
Sankcje dla pełnoletniego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, nieuczęszczającego do szkoły
Uczęszczanie na lekcje uczennicy zasadniczej szkoły zawodowej przebywającej na urlopie wychowawczym
Uporczywe nierealizowanie obowiązku szkolnego
Wydłużenie etapu edukacyjnego
Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki
Zwolnienie lekarskie jako podstawa usprawiedliwiania nieobecności ucznia
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Dwuosobowy skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy
Dzienny i tygodniowy limit liczby sprawdzianów
Egzamin gimnazjalny z języka mniejszości narodowej
Egzamin gimnazjalny w oddziałach przysposabiających do pracy w gimnazjum
Egzamin klasyfikacyjny ucznia a nauczanie indywidualne
Egzamin klasyfikacyjny ucznia klasy I szkoły podstawowej
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej
Egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego w klasyfikacji śródrocznej
Egzamin klasyfikacyjny ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych
Egzamin klasyfikacyjny z religii
Egzamin poprawkowy ucznia klasy III gimnazjum
Egzamin poprawkowy w terminie innym niż ostatni tydzień ferii letnich
Egzaminy klasyfikacyjne ucznia realizującego indywidualny tok nauki
Egzaminy klasyfikacyjne ucznia-cudzoziemca przy zmianie technikum
Forma uzasadniania ocen prac pisemnych
Informowanie rodziców ucznia pełnoletniego o jego ocenach (1)
Informowanie rodziców ucznia pełnoletniego o jego ocenach (2)
Klasyfikowanie na koniec roku ucznia nieklasyfikowanego na półrocze (1)
Klasyfikowanie na koniec roku ucznia nieklasyfikowanego na półrocze (2)
Klasyfikowania ucznia nieobecnego bez usprawiedliwienia
Klasyfikowanie ucznia o przedłużonym etapie edukacyjnym
Klasyfikowanie ucznia realizującego indywidualny tok nauki
Klasyfikowanie ucznia zwolnionego z lekcji wychowania fizycznego przez część semestru
Konsekwencje nieklasyfikowania z religii
Kopiowanie sprawdzianów przez rodziców
Liczba uczniów zdających jednocześnie egzamin poprawkowy
Obowiązek informowania rodziców o ocenie opisowej
Obowiązek opracowywania przedmiotowych regulaminów oceniania
Obowiązek uzasadniania ocen niedostatecznych
Odebranie prawa do powtarzania klasy uczniowi liceum ogólnokształcącego
Ocena klasyfikacyjna z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
Ocena na koniec szkoły ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego
Ocena z nauczania religii prowadzonego poza szkołą
Oceny z przedmiotów dodatkowych
Ocena z przedmiotu prowadzonego przez dwóch nauczycieli
Ocenianie zadań domowych
Odmowa oddelegowania nauczyciela na egzamin zewnętrzny do innej szkoły
Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej ucznia klasy II szkoły podstawowej
Odwołanie od oceny opisowej
Nieklasyfikowanie ucznia klasy maturalnej
Nieklasyfikowanie z powodu nieobecności na zajęciach
Niewyrażenie zgody na powtarzanie klasy przez ucznia
Pojęcie "wewnątrzszkolnego systemu oceniania"
Próbny egzamin gimnazjalny a wewnątrzszkolny system oceniania
Ponowne powtarzanie klasy II szkoły podstawowej przez ucznia nauczanego indywidualnie
Poprawienie ocen na świadectwie maturalnym
Powiadamianie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną śródroczną
Powtarzanie klasy przez ucznia klas I-III
Powtarzanie klasy przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
Powtarzanie klasy II przez ucznia szkoły zasadniczej, który naukę rozpoczął 1 września 2011 r.
Powtarzanie klasy II przez ucznia technikum, który naukę rozpoczął 1 września 2011 r.
Powtarzanie klasy III przez ucznia technikum, który naukę rozpoczął 1 września 2011 r.
Powtórne przeniesienie do klasy I sześciolatka promowanego do klasy II
Promowanie ucznia, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
Promowanie w trakcie roku szkolnego
Przepisanie oceny z przedmiotu realizowanego w klasie wcześniejszej
Przejście do innej szkoły - różnice programowe
Przyjęcie ucznia do trzyletniego liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych
Przystąpienie do egzaminu zawodowego przed zakończeniem 24-miesięcznego okresu nauki zawodu
Skreślenie z listy słuchacza nieobecnego na ponad 50% zajęć
Sposób klasyfikowania ucznia, który na koniec roku otrzymał ocenę niedostateczną
Średnia ważona w szkolnym systemie ocenienia
Świadectwo z wyróżnieniem a średnia ocen
Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z przedmiotu kończącego się w pierwszym półroczu
Termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zaleceniach kuratorium
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych
Treść uchwały klasyfikacyjnej
Udostępnianie prac kontrolnych do wglądu rodzicom (1)
Udostępnianie prac kontrolnych do wglądu rodzicom (2)
Wliczanie do średniej ocen ucznia kończącego klasę szóstą ocen z przedmiotów, które skończyły się w klasie piątej
Wliczanie do średniej ocen ocen z religii i etyki od 1 września 2016 r.
Wliczanie ocen z przedmiotu dodatkowego do średniej ocen ucznia
Wpływ zajęć dodatkowych na promowanie ucznia
Wpływ zmian wprowadzonych w roku 2015 w ustawie o systemie oświaty na wewnątrzszkolny system oceniania
Wynik próbnej matury jako ocena cząstkowa
Wystawienie oceny niedostatecznej za brak zeszytu lub podręcznika na lekcji
Występowanie o promocję warunkową
Zmiana oceny prognozowanej
Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego
Zwolnienie ucznia upośledzonego w stopniu lekkim z nauki drugiego języka obcego
Opieka nad uczniami
Dyżury międzylekcyjne nauczycieli WF
Dyżury międzylekcyjne nauczycieli przed budynkiem szkoły
Korzystanie ze świetlicy szkolnej przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
Kwalifikacje kierownika wycieczki przedmiotowej
Liczba dzieci przypadających na jednego nauczyciela w przedszkolu niepublicznym
Obowiązek opieki nad poszkodowanym uczniem
Obowiązek powiadomienia organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego o wypadku śmiertelnym ucznia w czasie ferii
Obowiązek przeprowadzenia zajęć wychowawczych dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznego wypoczynku podczas ferii
Obowiązek sporządzania protokołu powypadkowego
Odbieranie dziecka ze szkoły przez osobę niepełnoletnią
"Odpowiednie przeszkolenie" wychowawców kolonijnych
Opieka nad dziećmi 3- i 4-letnimi w autobusie szkolnym
Opieka nad dziećmi ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego podczas ich przewożenia
Opieka nad uczniami w Dniu Komisji Edukacji Narodowej
Opieka nad uczniami podczas ich dowożenia na zajęcia w innej miejscowości
Opieka nad uczniami w drodze do szkoły
Opieka nad uczniem nieuczestniczącym w zajęciach z religii i etyki
Opieka nad uczniem uczestniczącym w warsztatach zorganizowanych poza szkołą
Opuszczanie przez uczniów terenu szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych
Pełnienie przez nauczycieli zimą dyżurów na boisku szkolnym
Przebywanie na lekcjach ucznia zwolnionego z nauki drugiego języka obcego
Przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela (1)
Przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela (2)
Samodzielny powrót ze szkoły dziecka 7-letniego
Sporządzanie karty wycieczki w przypadku wyjścia z uczniami w niedzielę
Udostępnienie siłowni szkolnej pełnoletniemu uczniowi
Zadania świetlicy szkolnej
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Organizacja roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2008/2009
Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Kalendarz roku szkolnego 2010/2011
Kalendarz roku szkolnego 2011/2012
Kalendarz roku szkolnego 2012/2013
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Odpracowanie dnia w sobotę w publicznej placówce nieferyjnej
Organizacja rekolekcji wielkopostnych
Organizacja zimowiska w trakcie trwania roku szkolnego
Piątek po Bożym Ciele i 2 maja jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego
Rekolekcje a dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podręczniki i programy nauczania
Podstawa wniosku o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania
Prawidłowy sposób wyboru podręcznika
Prowadzenie zajeć bez podręcznika
Wybór podręcznika do nowej podstawy programowej
Wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania autorskiego program nauczania stworzonego przez nauczyciela
Zamówienie w ramach dotacji zarówno podręcznika jak i materiału edukacyjnego do jednego przedmiotu
Zmiana podręcznika na początku roku szkolnego
Zmiana podręcznika w trakcie cyklu kształcenia
Pomoc materialna dla uczniów
Anulowanie wniosku o pomoc materialną dla ucznia
Forma udzielania stypendium szkolnego
Okresy przyznania stypendium i rozliczania w jego ramach kosztów
Pomoc materialna dla ucznia, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu
Pomoc socjalna dla pełnoletniego ucznia szkoły policealnej
Przyznanie uczniowi zasiłku szkolnego z powodu długotrwałej choroby rodzica
Sposób obliczania powierzchni gospodarstwa rolnego na potrzeby ustalenia dochodu
Stypendium szkolne dla sześciolatka
Wysokość kwoty stypendium szkolnego na pokrycie kosztów dojazdu
Zwolnienia ucznia z odpłatności za wyżywienie i pobyt w bursie szkolnej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1)
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2)
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w przypadku całodobowej opieki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Kształcenie specjalne na etapie edukacji przedszkolnej
Okres trwania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Organizacja nauczania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Sposób przyznanie zajęć rewalidacyjnych uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej
Stosowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na różnych etapach edukacyjnych
Uwzględniania godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w arkuszu organizacji szkoły
Ważność opinii stwierdzającej dysleksję wydanej uczniowi szkoły podstawowej
Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka dwuletniego
Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka w wieku przedszkolnym
Wzór dostosowania programu nauczania do możliwości rozwojowych ucznia
Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w klasie z uczniem cierpiącym na zespół Aspergera
Zwolnienie ucznia z zajęć rewalidacyjnych na wniosek jego rodziców
Prawa i obowiązki ucznia
Kary za palenie papierosów na terenie szkoły
Odpracowanie przez ucznia godzin nieusprawiedliwionych
Odwiedziny w domu ucznia nieuczęszczającego do szkoły
Okres obowiązywania nagany udzielonej uczniowi
Pobicie ucznia poza terenem szkoły
Postępowanie z uczniem notorycznie palącym papierosy na terenie szkoły
Prawa ucznia
Prawo ucznia do opieki materialnej
Prawo ucznia do opieki zdrowotnej
Rozmowa wychowawcza z uczniem bez obecności rodziców
Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola
Skreślenie ucznia (młodocianego pracownika) z listy uczniów
Wpływ zachowania ucznia poza szkołą na ocenę z zachowania
Zakaz eksponowania tatuaży i piercingu
Zawieszenie w prawach ucznia
Przedmioty szkolne, plany zajęć
Długość trwania zajęć specjalistycznych
Dodatkowe godziny języka polskiego dla ucznia będącego obywatelem polskim
Dodatkowy obowiązkowy język obcy w gimnazjum
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły a zajęcia specjalistyczne
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły W świetle nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (1)
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły W świetle nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (2)
Kontynuacja nauki języka obcego po zmianie gimnazjum
Kontynuacja nauki języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej (1)
Kontynuacja nauki języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej (2)
Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu - jazda ciągnikiem
Kształcenie w zawodzie niewymienionym w klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego
Lekcje biblioteczne w ramach zastępstwa
Liczba uczniów klas I-III przypadających na jeden komputer
Liczba uczestników koła przedmiotowego lub zajęć wyrównawczych
Liczba tygodni na realizację podstawy programowej kształcenia w zawodzie
Liczba tygodni nauki w roku szkolnym
Liczebność grupy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej
Modyfikacja programu nauczania w zawodzie technik handlowiec
Nauczanie dwóch zawodów w ramach jednego oddziału
Nauczanie indywidualne języka obcego
Nauczanie indywidualne bez niektórych przedmiotów
Nauka drugiego języka obcego przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
Obligatoryjność godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
Obowiązek nauki ekonomii w praktyce i zajęć artystycznych dla uczniów liceum ogólnokształcącego?
Obowiązek nauki języka obcego w przedszkolu
Obowiązek uczęszczania na zajęcia dodatkowe
Obowiązek uczęszczania na zajęcia z etyki
Obowiązek realizacji trzeciej godziny wychowania fizycznego poza szkołą
Obowiązki nauczyciela-opiekuna w indywidualnym toku nauki (1)
Obowiązki nauczyciela-opiekuna w indywidualnym toku nauki (2)
Obowiązywanie przepisów dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
Ocenianie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców
Odnotowywanie na świadectwie uczestnictwa w zajęcia z wychowania do życia w rodzinie
"Okienka" w planie lekcji
Określenie liczby obowiązkowych godzin nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
Optymalny rozkład zajęć
Organizacja zajęć praktycznych w zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych
Organizacja zajęć z religii i etyki
Organizacja zastępstw poprzez łączenie grup
Organizacja praktyki zawodowej ucznia technikum posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
Podstawa prawna rozliczania realizacji godzin poszczególnych rodzajów edukacji w klasach I-III
Podział na grupy na zajęciach z języka obcego w przypadku, gdy w oddziale są uczniowie nauczani indywidualnie
Podział na grupy na zajęciach z języka polskiego i matematyki
Podział na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego
Poziom nauki języka obcego, rozpoczętej w gimnazjum i kontynuowanej w szkole ponadgimnazjalnej
Profile w gimnazjum publicznym
Prowadzenia zastępstwa przez nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do nauczania przedmiotu
Przedmiot nauczany podczas zastępstwa doraźnego
Przedmioty nadobowiązkowe
Przedmioty obowiązujące ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim w klasie III szkoły podstawowej
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym (1)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym (2)
Przydzielenie zajęć rewalidacyjnych uczniowi, któremu poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie zaleciła takich zajęć
Realizacja podstawy programowej w przedszkolu podczas wakacji
Realizacja podstawy programowej w świetlicy szkolnej
Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum
Realizacja przedmiotu w zakresie rozszerzonym w liceum w formie indywidualnego toku nauki
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum (1)
Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum (2)
Realizacja zajęć prowadzonych wg programu rozszerzonego w grupach międzyoddziałowych
Realizacja zajęć wychowania fizycznego poza szkołą
Rezygnacja ucznia z uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych
Rezygnacja z nauki języka mniejszości narodowej
Skutki niezrealizowania minimalnej liczby zajęć z poszczególnych przedmiotów
Specjalizacja w kształceniu w zawodzie
Sposób organizacji dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka polskiego dla uczniów niemówiących po polsku
Ścieżki edukacyjne w szkołach dla dorosłych
Tworzenie klas profilowanych w gimnazjum
Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych w gimnazjum
Uczęszczanie na zajęcia w szkole ogólnodostępnej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
Uprawnienia organu prowadzącego w zakresie określania przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
Uzupełnianie różnic programowych przez ucznia gimnazjum
Wliczanie zajęć prowadzonych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela do obowiązkowej liczby godzin zajęć z danego przedmiotu
Wprowadzenie nowego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i technikum
Wymagania dla prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Wymiar godzin języka obcego nowożytnego obowiązkowy dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum
Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w szkołach powszechnych i specjalnych
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach (1)
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach (2)
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach (3)
Zajęcia lekcyjne w czasie rekolekcji wielkopostnych
Zajęcia techniczne z nowej podstawy programowej dla gimnazjum
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Zajęcia wychowania fizycznego oddzielnie dla chłopców i dziewcząt
Zajęcia wychowania fizycznego w bloku
Zajęcia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
Zakaz przydzielania płatnych zastępstw z niektórych przedmiotów
Zamiana zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na zajęcia rehabilitacyjne dla ucznia szkoły podstawowej
Zasady organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu
Zawieszenie podziału na grupy na lekcjach WF-u
Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na lekcje religii
Zwiększenie tygodniowej liczby godzin w gimnazjum
Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej z poprzedniego etapu edukacyjnego
Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Zwolnienie klasy z całego dnia zajęć
Przyjmowanie uczniów do szkół
Data rozpoczęcia nauki w szkole
Elementy składowe decyzji administracyjnej o skreśleniu słuchacza w szkole dla dorosłych
Obligatoryjność uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów
Podjęcie nauki przez ucznia powracającego z zagranicy
Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów
Przeniesienie słuchacza technikum zaocznego do oddziału w stacjonarnym technikum uzupełniającym dla dorosłych
Przeniesienie ucznia gimnazjum do jego szkoły obwodowej
Przeniesienie ucznia z klasy mistrzostwa sportowego do klasy ogólnej
Przeniesienie ucznia technikum do zasdaniczej szkoły zawodowej
Przyjęcie absolwenta dwuletniej szkoły zawodowej z roku 2012
Przyjęcie absolwenta technikum do szkoły policealnej
Przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dziecka powracającego z zagranicy
Przyjęcie do klasy II szkoły podstawowej dziecka sześcioletniego, które ukończyło klasę I w szkole angielskiej
Przyjęcie do klasy programowo wyższej ucznia innej szkoły tego samego typu
Przyjęcie do publicznej szkoły policealnej osoby 59-letniej
Przyjęcie ucznia 18-letniego do szkoły dla dorosłych
Przyjęcie ucznia klasy II technikum do klasy I liceum ogólnokształcącego
Przyjęcie ucznia liceum plastycznego do liceum ogólnokształcącego
Przyjęcie ucznia liceum ogólnokształcącego do technikum
Przyjęcie ucznia niepełnosprawnego, który nie zdawał egzaminu gimnazjalnego, do szkoły ponadgimnazjalnej
Przyjęcia ucznia spoza rejonu w świetle znowelizowanej ustawy o systemie oświaty
Przyjęcie ucznia technikum do szkoły dla dorosłych
Przyjęcie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do liceum lub technikum dla młodzieży
Przyjęcie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do liceum lub technikum dla młodzieży albo dla dorosłych
Przyjęcie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do technikum specjalnego
Przyjmowanie do klasy pierwszej gimnazjum uczniów spoza rejonu
Przyjmowanie uczniów do szkół - pierwszeństwo dla dzieci nauczycieli
Przyjmowanie uczniów w wieku ponadgimnazjalnym do zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) zorganizowanego w podmiocie leczniczym
Rekrutacja do szkoły branżowej w roku szkolnym 2017/2018
Skreślenie słuchacza z listy słuchaczy
Skreślenie z listy uczniów pełnoletniego ucznia gimnazjum, który nie realizuje obowiązku szkolnego
Skreślenie z listy uczniów słuchacza szkoły dla dorosłych
Skreślenie z listy uczniów ucznia nauczanego indywidualnie, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Skreślenie z listy uczniów ucznia zatrzymanego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa
Sytuacja prawna osób skreślonych z listy słuchaczy dla dorosłych a chcących powtórnie uczyć się w tej samej szkole
Wykreślenie z ewidencji ucznia niekontynuującego nauki
Zmiana oddziału przez ucznia klasy wstępnej liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego
Różne
Czas trwania dodatkowych godzin z art. 42 Karty Nauczyciela
Data ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
Definicja ucznia niepełnosprawnego
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianej pracownicy, która skorzystała z urlopu macierzyńskiego
Dopuszczalność rejestrowania przebiegu lekcji za pomocą urządzeń audiowizualnych
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
Eksperyment pedagogiczny w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Formy działania podejmowane przez szkołę w przypadku powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec dziecka
Katecheta jako wychowawca klasy
Nagrywanie przebiegu lekcji przez nauczyciela
Nauczanie indywidualne jako specjalna organizacja nauki
Obserwacja zajęć psychologa i pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Odwołanie lub zawieszenie zajęć lekcyjnych
Ograniczenie liczby tekstów z języka polskiego a formalna zmiana programu nauczania
Organizowanie wycieczek szkolnych
Pandemia grypy A(H1N1)
Pełnienie nadzoru pedagogicznego przez kierownika szkolenia praktycznego
Prowadzenie przez uczniów sklepiku szkolnego
Prowadzenie kursów przez ponadgimnazjalną szkołę techniczną
Przedłużenie czasu trwania nauki zawodu o 24 miesiące
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem młodocianym skierowanym do aresztu
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem młodocianym a obowiązek nauki
Standardy zdrowotne obowiązujące podczas turniejów z udziałem młodzieży szkolnej
Stypendium za wyniki w nauce ucznia klasy IV szkoły podstawowej
Terminy przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w zespole szkół
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
Urlopy dla uczniów
Usprawiedliwianie nieobecności ucznia
Użycie określenia "internat" w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Wyrejestrowanie dziecka z tytułu utraty prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego
Zapewnienie odzieży roboczej dla celów kształcenia praktycznego
Zaświadczenia lekarskie o niezdolności do nauki
Zatrudnianie nauczycieli
Awans zawodowy nauczycieli
Akt mianowania nauczycieli, którzy nabyli mianowanie przed dniem 18 lutego 2000 r.
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi przebywającemu na urlopie w związku z pełnieniem funkcji
Archiwizowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli
Arkusz analizy formalnej dla nauczyciela stażysty
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciela, który objął stanowisko dyrektora szkoły
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po kilkuletniej pracy poza szkołą
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego osoby spokrewnionej z dyrektorem szkoły
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego z mocy prawa
Awans na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciela zatrudnionego do 30 czerwca
Awans na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciela zatrudnionego na czas określony
Awans na stopień nauczyciela mianowanego po przebywaniu na urlopie bezpłatnym
Awans na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty po upływie roku
Awans nauczyciela akademickiego na stopień nauczyciela mianowanego
Awans zawodowy a spełnienie wymagań kwalifikacyjnych
Awans zawodowy cudzoziemca
Awans zawodowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Awans zawodowy nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej
Błędna data w protokole komisji kwalifikacyjnej
Data rozpoczęcia i końca stażu na stopień awansu zawodowego
Data rozpoczęcia stażu na stopień awansu zawodowego (1)
Data rozpoczęcia stażu na stopień awansu zawodowego (2)
Data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciela, który stopień nauczyciela mianowanego otrzymał w grudniu
Data zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w lipcu
Dyrektor szkoły wykonujący czynności związane z odbywaniem stażu
Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego podczas urlopu macierzyńskiego
Informacje zawarte w zaświadczeniu o przebiegu stażu w przypadku przedłużenia stażu
Kontynuowanie stażu po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Kontynuowanie stażu po powrocie do pracy w szkole
Kontynuowanie stażu po przeniesieniu nauczyciela na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela
Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (1)
Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (2)
Kontynuowanie stażu po zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia
Miejsce składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi zatrudnionemu na mniej niż połowę etatu
Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego osobie posiadającej znaczący dorobek zawodowy ale nieposiadającej uprawnień pedagogicznych
Najważniejsze akty prawne, jakie powinien znać nauczyciel ubiegający się o awans
Nauczyciel-stażysta nieprowadzący zajęć w obecności opiekuna stażu
Nieobecności w pracy a okres stażu
Nieobecności w pracy a zaliczenie stażu
Nieobecność dyrektora szkoły podczas prac komisji egzaminacyjnej
Niewyznaczenie przez dyrektora opiekunów stażu nauczyciela
Ocena pracy a ocena dorobku zawodowego
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
Odmowa wskazania przedstawiciela związku zawodowego do prac w komisji egzaminacyjnej
Podjęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Podstawa prawna uznania dorobku zawodowego
Potwierdzanie przez dyrektora szkoły zgodności z oryginałem kopii dokumentów w awansie zawodowym
Powtarzanie stażu spowodowane urlopami
Procedury monitorowania stażu nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty
Prowadzenie działalności gospodarczej a staż pracy uprawniający do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Przedłużenie stażu nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim w dniu zakończenia stażu
Przedłużenie stażu w przypadku ponownego zatrudnienia w tej samej szkole
Przedłużenie stażu z powodu urlopu bezpłatnego nauczyciela
Przedłużenie stażu z powodu urlopu macierzyńskiego
Przedłużenie stażu z powodu urlopu macierzyńskiego i chorobowego
Przedłużenie stażu z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego (1)
Przedłużenie stażu z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego (2)
Przedłużenie stażu z powodu zwolnienia lekarskiego
Przedłużenie stażu z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego
Przedłużenie stażu z powodu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich
Przeniesienie stażu do innej szkoły
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez alumna kontynuującego naukę w seminarium duchownym
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczyciela uzupełniającego kwalifikacje pedagogiczne
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo na czas określony
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczyciela, który pozostawał bezrobotnym
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczyciela, który przebywa na urlopie uzupełniającym
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczyciela, który przebywał na zasiłku dla bezrobotnych
Rozpoczęcie stażu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego
Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela zatrudnionego od dnia 3 września
Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela sztuki zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym
Skrócenie stażu dyrektorowi szkoły
Skrócenie stażu nauczycielowi, który uzyskał stopień naukowy doktora (1)
Skrócenie stażu nauczycielowi, który uzyskał stopień naukowy doktora (2)
Skrócenie stażu nauczycielowi ze stopniem doktora
Sprawowanie funkcji opiekuna stażu przez dyrektora szkoły
Sprawozdanie częściowe - terminy
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciela, który nie uzyskał kwalifikacji pedagogicznych
Stopień awansu zawodowego nauczyciela powracającego do pracy w szkole
Szef struktur związkowych jako członek komisji egzaminacyjnej
Termin rozpoczęcia dodatkowego stażu w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej
Termin rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego (1)
Termin rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego (2)
Termin rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego (3)
Termin zakończenia stażu a dzień rozpoczęcia roku szkolnego
Termin zakończenia stażu przez nauczycielkę korzystającą z urlopu macierzyńskiego
Udział eksperta w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
Urlop dla poratowania zdrowia w czasie karencji przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
Uwierzytelnianie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego a praca w dwóch szkołach
Ważność wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego w przypadku skorzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia
Wpływ kary upomnienia na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
Wpływ kary upomnienia na przebieg stażu
Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z posiadaniem przez niego aktu mianowania
Wzór rejestru prowadzonego przez szkołę w związku z awansem zawodowym
Zakończenie stażu w trakcie trwania roku szkolnego
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez wicedyrektora szkoły
Zdawanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim
Złożenie sprawozdanie ze stażu po dwóch latach od jego ukończenia
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela, który zmienił szkołę
Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie odbywania stażu
Zmiana stopnia awansu zawodowego po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego podczas urlopu macierzyńskiego
Dofinansowanie studiów doktoranckich dyrektora szkoły
Dofinansowanie szkolenia organizowanego przez związki zawodowe
Dysponowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Kompetencje organów w zakresie podziału środków na doskonalenie nauczycieli
Obowiązek zwrotu kosztów dokształcania przez nauczyciela, który przestał pracować w szkole
Pokrycie kosztów wyżywienia i noclegu ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Rozliczanie przejazdów nauczycieli na szkolenia, kursy, studia, studia podyplomowe
Uprawnienia z tytułu podnoszenia kwalifikacji
Uprawnienia nauczycieli uczestniczących w studiach doktoranckich
Emerytury nauczycieli
Data wypłaty odprawy emerytalnej
Data wypłaty odprawy rentowej
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, któremu uprzednio ograniczono wymiar zatrudnienia (1)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, któremu uprzednio ograniczono wymiar zatrudnienia (2)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę na zasadach ogólnych i nie rozwiązał stosunku pracy
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który uprawnienia emerytalne uzyska po rozwiązaniu stosunku pracy
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy i który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, z którym stosunek pracy nigdy nie został rozwiązany z tytułu przejścia na emeryturę
Odprawa emerytalna dla nauczyciela, z którym stosunek pracy wygasł 9 lat wcześniej
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (1)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (2)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela posiadającego uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego
Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w szkole i pobierającego świadczenie emerytalne
Odprawa emerytalna dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (1)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (2)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (3)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (4)
Odprawa emerytalna dla nauczyciela z 15-letnim stażem pracy pedagogicznej
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zatrudnionego w kuratorium oświaty (urlopowanego ze szkoły)
Odprowadzanie składek na fundusz emerytur pomostowych przez zespół szkół specjalnych
Okres pracy wykonywanej w szczególnym charakterze
Pełnienie funkcji wicedyrektora i pobieranie emerytury
Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Prawo do emerytury nauczyciela, który nabył prawa do wcześniejszej emerytury ale nadal pracuje w szkole
Prawo do emerytury nauczyciela, który 30 lat pracy osiągnie 31 sierpnia 2009 r.
Prawo do emerytury nauczyciela, z którym ponownie nawiązany został stosunek pracy
Prawo do emerytury nauczyciela przedszkola z 33-letnim stażem pracy
Prawo do emerytury nauczyciela z 19-letnim stażem pracy
Prawo do emerytury nauczyciela z 32-letnim stażem pracy i kilkuletnią przerwą w pracy w szkole
Prawo do emerytury nauczycielki urodzonej w maju 1953 r.
Prawo do emerytury nauczycielki urodzonej w maju 1957 r.
Prawo do emerytury nauczycielki urodzonej w październiku 1961 r.
Prawo do odprawy emerytalnej nauczyciela, z którym stosunek pracy rozwiązał organ prowadzący
Prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę
Prawo do świadczenia kompensacyjnego nauczyciela, który rozpoczął pracę w roku 1986
Prawo do zniżek przy przejazdach PKP nauczyciela-emeryta
Przechodzenie nauczycieli na emeryturę po 31 grudnia 2007 r.
Przechodzenie nauczycieli na emeryturę po osiągnięciu 30-letniego stażu pracy
Przejście na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy
Przejście na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy
Przejście na emeryturę nauczyciela-rencisty
Przejście na świadczenie kompensacyjne nauczycielki wygaszanego gimnazjum
Przejście dyrektora szkoły na świadczenie kompensacyjne
Sposób obliczenia odprawy emerytalnej dla nauczyciela
Termin przejścia na emeryturę nauczyciela, który spełnił warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela
Termin wypłaty odprawy emerytalnej
Uprawnienia przysługujące nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne
Zaliczenie do wieku emerytalnego okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
Zapis w świadectwie pracy nauczyciela-emeryta, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy
Zbieg praw do odprawy
Zgodność z ustawą zasadniczą przepisów dotyczących przechodzenia nauczycieli na emeryturę
Kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje absolwenta zagranicznego uniwersytetu na nauczania języka obcego
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego
Kwalifikacje do nauczania biologii i chemii w gimnazjum
Kwalifikacje do nauczania chemii w szkole podstawowej
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego od 1 września 2017 r.
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego po studiach filologicznych w zakresie języka biznesu
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego po studiach filologicznych z elementami glottodydaktyki
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego
Kwalifikacje do nauczania matematyki w klasach IV-VI
Kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum
Kwalifikacje do nauczania matematyki po studiach podyplomowych
Kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych
Kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych
Kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w technikum
Kwalifikacje do nauczania przepisów ruchu drogowego w technikum
Kwalifikacje do nauczania sztuki w gimnazjum
Kwalifikacje do nauczania techniki w gimnazjum
Kwalifikacje do nauczania w klasach 0 oraz w przedszkolu
Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej
Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie (1)
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie (2)
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie (3)
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum
Kwalifikacje do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego i zajmowania stanowiska sekretarki w szkole
Kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy w internacie działającym przy technikum
Kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej w gimnazjum
Kwalifikacje do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kwalifikacje do pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym
Kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej (1)
Kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej (2)
Kwalifikacje do prowadzenia nauki pływania
Kwalifikacje do prowadzenia teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych i technicznych, określonych w nowej podstawie programowej
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacji dla bezpieczeństwa
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej (1)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej (2)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć magistra filologii polskiej, doktora nauk historycznych
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na poziomie gimnazjum
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na autyzm lub afazję
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rytmiki w przedszkolu publicznym
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych w klasie sportowej gimnazjum
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolenia wojskowego w technikum (1)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolenia wojskowego w technikum (2)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych w gimnazjum
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym (1)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym (2)
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w technikum w zakresie teorii i nauki jazdy ciągnikiem
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zawodzie technik architektury krajobrazu
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zawodzie technik pożarnictwa
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć WF w formach pozaszkolnych
Kwalifikacja do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska opiekuna w bursie i internacie
Kwalifikacja do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego (1)
Kwalifikacja do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego (2)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (1)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (2)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (3)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w świetlicy szkolnej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej gimnazjum (1)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej gimnazjum (2)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w szkole podstawowej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska trenera sztuk i sposobów walki
Kwalifikacje instruktora zawodu
Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym
Kwalifikacje nauczyciela uczącego dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Kwalifikacje opiekunów praktyk zawodowych
Kwalifikacje wychowawcy internatu a kwalifikacje wychowawcy bursy
Kwestionowanie przez organ prowadzący szkołę kwalifikacji nauczyciela uznanych przez dyrektora szkoły i organ nadzoru pedagogicznego
Nauczyciel WF a kształcenie zintegrowane
Nauczyciel fizyki jako nauczyciel wspomagającym w oddziale integracyjnym liceum ogólnokształcącego
Nauczyciel religii jako wychowawca klasy
Obowiązywanie zarządzenia w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych
Suplement do dyplomu jako dokument potwierdzający kwalifikacje nauczyciela
Ukończenie kursu pierwszej pomocy przez nauczyciela przysposobienia obronnego / edukacji dla bezpieczeństwa
Utrata uprawnień pedagogicznych nauczyciela
Uznawanie kwalifikacji nauczyciela za zbliżone do prowadzonych zajęć (1)
Uznawanie kwalifikacji nauczyciela za zbliżone do prowadzonych zajęć (2)
Uzupełnienie kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego
Zatrudnienie katechety świeckiego bez pełnego wykształcenia, posiadającego skierowanie do pracy w szkole
Zgoda kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela
Ocena pracy nauczycieli
Aktualna ocena pracy nauczyciela
Ocena pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
Ocena pracy nauczyciela oddelegowanego do innej szkoły
Przerwanie dokonywania oceny pracy nauczyciela, który otrzymał karę porządkową
Sprawozdania z pracy nauczycieli szkoły
Ważność oceny dorobku zawodowego nauczyciela
Wniosek o dokonanie oceny pracy a ważność poprzedniej oceny
Wystąpienie nauczyciela o ocenę pracy pod koniec roku szkolnego
Nawiązywanie stosunku pracy
Ciąża nauczycielki przyjętej na zastępstwo
Data podpisania umowy o pracę na czas określony
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela na stanowisku specjalisty ds. BHP
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć, do których nie posiada kwalifikacji
Dwie umowy o pracę nauczyciela w jednej szkole
Dyrektor szkoły niezatrudniony jako nauczyciel
Elementy umowy o pracę nauczyciela
Informowanie nauczycieli o warunkach zatrudnienia
Możliwość zatrudnienia nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego na podstawie umowy zlecenia
Nauczyciel zatrudniony w szkole publicznej na czas określony
Obowiązek zatrudnienia na stanowisku nauczyciela religii księdza posiadającego skierowanie od biskupa
Okres trwania umowy o pracę na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Okres trwania umowy o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela (1)
Okres trwania umowy o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela (2)
Okres trwania umowy o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela (3)
Okres trwania umowy o pracę nauczyciela zatrudnianego w czasie trwania roku szkolnego (1)
Okres trwania umowy o pracę nauczyciela zatrudnianego w czasie trwania roku szkolnego (2)
Okres trwania umowy o pracę nauczyciela zatrudnianego w czasie trwania roku szkolnego (3)
Osobna umowa o pracę na nauczanie indywidualne
Permanentne zatrudnianie nauczycieli na roczne umowy o pracę
Podpisanie umowy o pracę z nowym dyrektorem szkoły
Podstawa prawna umowy o pracę na zastępstwo za nauczyciela (1)
Podstawa prawna umowy o pracę na zastępstwo za nauczyciela (2)
Ponoszenie kosztów zapytania o niekaralność
Ponowne zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę
Ponowne zatrudnienie nauczycielki, która urodziła dziecko w trakcie trwania poprzedniej umowy o pracę
Potwierdzenie spełniania warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela
Przedłużenie umowy o pracę z nauczycielką, która urodziła dziecko
Przepisy regulujące stosunek pracy z osobą zatrudnioną na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
Rozpoczęcie pracy w innej szkole podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego
Sposób nawiązania umowy o pracę w przypadku, gdy 1 września jest dniem wolnym od pracy
Sposób nawiązania umowy o pracę z nauczycielem uczącym w klasie oraz prowadzącym indywidualne nauczanie
Sposób nawiązania umowy o pracę z nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne oraz będącym wychowawcą w świetlicy
Sposób rozliczania nauczania indywidualnego nauczyciela niepełnozatrudnionego
Sposób sformułowania nazwy stanowiska pracy nauczyciela mianowanego
Sposób zatrudnienia instruktora do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Sposób zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo po 22 lutego 2016 r.
Sposób zatrudnienia nauczyciela posiadającego częściowe kwalifikacje do nauczanych przedmiotów
Sposób zatrudnienia nauczyciela przedmiotów zawodowych bez przygotowania pedagogicznego
Sposób zatrudnienia nauczyciela pracującego w dwóch szkołach
Sposób zatrudnienia nauczyciela pracującego w trzech szkołach
Sposób zatrudnienia nauczyciela w związku z otrzymaniem przez dyrektora szkoły zniżki godzin
Sposób zatrudnienia pracownika szkoły wyższej (1)
Sposób zatrudnienia pracownika szkoły wyższej (2)
Umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze etatu
Umowa o pracę z nauczycielem w zespole szkół
Umowa o pracę z nauczycielem-emerytem (1)
Umowa o pracę z nauczycielem-emerytem (2)
Wielokrotne zatrudnianie na czas określony
Wskazanie zastępowanego nauczyciela w przypadku zawarcia umowy na zastępstwo
Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nauczyciela-emeryta
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nauczyciela zatrudnionego na czas określony
Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia nauczania indywidualnego
Zatrudnienie nauczyciela, który ukończył 65 lat
Zatrudnienia nauczyciela-emeryta przez mianowanie
Zatrudnienie nauczyciela celem oddelegowania go do pracy w związku zawodowym
Zatrudnienie nauczyciela do wykonania zadania na podstawie umowy zlecenia
Zatrudnienia nauczyciela dodatkowo na stanowisku bibliotekarza
Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na czas określony
Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na pół etatu na czas określony
Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na rok
Zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze
Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na miejsce nauczyciela obejmującego stanowisko kierownicze
Zatrudnienie nauczyciela mianowanego częściowo na podstawie zgody kuratora oświaty
Zatrudnienie nauczyciela na czas określony z powodu uwarunkowań demograficznych
Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania
Zatrudnienie nauczyciela na stanowisku dydaktycznym i jako pedagoga szkolnego
Zatrudnienie nauczyciela skazanego za przestępstwo popełnione nieumyślnie
Zatrudnienie nauczyciela w ramach stażu absolwenckiego
Zatrudnienie nauczyciela w szkole niepublicznej na podstawie umowy zlecenia
Zatrudnienie nauczyciela w trakcie trwania stanu nieczynnego i bezpośrednio po nim
Zatrudnienie nauczyciela wychowania fizycznego na stanowisku rehabilitanta w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Zatrudnianie nauczycieli w gimnazjum niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej na umowę zlecenia
Zatrudnienie osoby nieposiadającej przygotowania pedagogicznego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe
Zbieg praw do odpraw nauczyciela
Rozwiązywanie stosunku pracy
Anulowanie nieskutecznego rozwiązania stosunku pracy
Brak godzin dla nauczyciela kontraktowego przebywającego na urlopie wychowawczym
Brak godzin dla nauczyciela w wieku emerytalnym
Cofnięcie wypowiedzenia stosunku pracy
Data rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Długość nieobecności nauczyciela w pracy
Koniec kadencji dyrektora a trwałość stosunku pracy
Konsultowanie procedury zwalniania nauczycieli ze związkami zawodowymi
Kryteria determinujące wybór nauczyciela do zwolnienia
Obowiązek konsultowania z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela niebędącego jej członkiem
Ochrona stosunku pracy osób podlegających ochronie związkowej oraz społecznego inspektora pracy w związku z reformą systemu edukacji
Odprawa dla księdza-katechety, któremu cofnięto skierowanie do nauki religii (1)
Odprawa dla księdza-katechety, któremu cofnięto skierowanie do nauki religii (2)
Odprawa dla nauczyciela kontraktowego zwalnianego w związku z likwidacją szkoły
Odprawa dla nauczyciela kontraktowego zwalnianego w związku ze zmianami organizacyjnymi
Odprawa dla nauczyciela posiadającego uprawnienia emerytalnego, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy (1)
Odprawa dla nauczyciela posiadającego uprawnienia emerytalnego, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy (2)
Odprawa dla nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym
Odprawa dla nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy u pracę na czas nieokreślony
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego ponownie w tej samej szkole
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w małej szkole
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1)
Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (2)
Odprawa dla nauczyciela zwalnianego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
Odprawa dla zwalnianego nauczyciela mianowanego
Odprawa po przejściu nauczyciela w stan nieczynny (1)
Odprawa po przejściu nauczyciela w stan nieczynny (2)
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym
Ograniczenie zatrudnienia lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem korzystającym z urlopu bezpłatnego
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela
Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły podczas przebywania w stanie nieczynnym
Podjęcie innej pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem religii, któremu cofnięto misję do nauczania religii w danej szkole
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem odchodzącym na emeryturę z końcem roku szkolnego
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy
Podstawa wyliczenia odprawy dla nauczyciela, który przed rozwiązaniem stosunku pracy przebywał na urlopie bezpłatnym
Praca na podstawie umowy cywilno-prawnej nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
Prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
Przejście w stan nieczynny nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w liceum ogólnokształcącym
Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny po niewyrażeniu zgody na przeniesienie do innej szkoły
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela-emeryta
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela kontraktowego (1)
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela kontraktowego (2)
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela posiadającego uprawnienia emerytalne
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1)
Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (2)
Przydział godzin nauczycielowi przywróconemu do pracy
Przydział godzin nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy
Przydział godzin przyrody nauczycielowi religii
Rezygnacja z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie przez dyrektora szkoły stosunku pracy z samym sobą
Rozwiązanie stosunku pracy a przeniesienie w stan nieczynny
Rozwiązanie stosunku pracy w placówce feryjnej
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły, który ukończył 65 lat
Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły przechodzącym na emeryturę
Rozwiązanie stosunku pracy z katechetą bez cofnięcia skierowania właściwego biskupa diecezjalnego
Rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem likwidowanych warsztatów szkolnych
Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem, któremu cofnięto skierowanie do nauczania religii
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem-emerytem
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem-emerytem zatrudnionym na zastępstwo, przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem-radnym, zatrudnionym na czas określony
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, któremu obniżono wymiar zatrudnienia do 1/4 etatu
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który nabył prawo do emerytury
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który osiągnął wiek emerytalny
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który otrzymał negatywną ocenę pracę i otrzymał urlop z powodu pełnienia funkcji
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który skończył 65 lat i korzysta z ochrony związkowej
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który w okresie wypowiedzenia wejdzie w wiek ochronny stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem chronionym z racji pełnienia funkcji w związkach zawodowych
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kończącym 65 lat (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kończącym 65 lat (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kończącym urlop wychowawczy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem korzystającym z urlopu bezpłatnego z powodu likwidacji szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym korzystającym z urlopu bezpłatnego, przebywającym za granicą
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niepełnozatrudnionym (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niepełnozatrudnionym (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką nieświadczącą pracy od siedmiu lat
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po urlopie dla poratowania zdrowia
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po wieloletnim urlopie bezpłatnym (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po wieloletnim urlopie bezpłatnym (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po wielokrotnych zwolnieniach lekarskich (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po wielokrotnych zwolnieniach lekarskich (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniach lekarskich w okresie od marca do czerwca
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie bezpłatnym, nieobecnym w szkole od ponad dwóch lat z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji zastępcy wójta
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie wychowawczym (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie wychowawczym (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie wychowawczym wobec wygaszenia szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniach lekarskich i urlopie dla poratowania zdrowia
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przechodzącym na rentę
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przedszkola zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, który złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przeniesionym do innej szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem stażystą zatrudnionym na czas nieokreślony
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem stażystą zatrudnionym na czas określony
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w czasie roku szkolnego
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w lipcu
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w przypadku niewystarczającego naboru uczniów
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w związku z niezdolnością do pracy przekraczającą 182 dni oraz wykorzystaniem zasiłku rehabilitacyjnego
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu długotrwałej nieobecności
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z uprawnieniami emerytalnymi, przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Rozwiązanie stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony, który ukończył 65 lat
Rozwiązanie stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czsu pracy (1)
Rozwiązanie stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czsu pracy (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, będącym na emeryturze, który ukończył 65 lat
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, który ukończył 65 lat
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką-katechetką w ciąży, której cofnięto misję
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką zatrudnioną na czas określony, przebywającą na urlopie macierzyńskim
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką zatrudnioną na zastępstwo, przebywającą na urlopie macierzyńskim
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony a przejście w stan nieczynny i zajście w ciążę
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką urodzoną w roku 1956
Rozwiązanie stosunku pracy z niepełnozatrudnionym nauczycielem poradni psychologiczno-pedagogicznej
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - przewodniczącym szkolnego koła ZNP
Rozwiązanie stosunku pracy z wicedyrektorem, któremu powierzono stanowisko w kuratorium oświaty
Rozwiązanie za porozumieniem stron stosunku pracy z księdzem-katechetą
Skrócenie okresu wypowiedzenia
Skrócenie okresu wypowiedzenia nauczyciela przechodzącego na emeryturę
Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a mozliwość zastosowania ograniczenia zatrudnienia
Stan nieczynny a ciąża nauczycielki
Termin zakończenia umowy o pracę na zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim
Termin zakończenia umowy o pracę nauczyciela, który przeszedł na emeryturę
Udział dyrektora szkoły w konkursie na dyrektora innej szkoły
Uprawnienia nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym
Wybór nauczyciela do rozwiązania stosunku pracy
Wycofanie prośby o przeniesienie do szkoły filialnej
Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela skazanego za przestępstwo umyślne
Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym w związku z niestawieniem się do pracy
Wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy nauczyciela w roku 2006
Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim
Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi w wieku przedemerytalnym
Wypowiedzenie zmieniające nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim
Wypowiedzenie umowy o pracę a informowanie związków zawodowych
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (1)
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (2)
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (3)
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (4)
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (5)
Wysokość odprawy dla nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (6)
Zakończenie stanu nieczynnego a ciąża nauczycielki
Zależność odprawy dla zwalnianego nauczyciela religii od formy jego zatrudnienia
Zwolnienie nauczyciela mianowanego, który nie wypełnia należycie podstawowych obowiązków
Zwolnienie nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym
Zmiana stosunku pracy
Anulowanie ograniczenia wymiaru zatrudnienia
Brak etatu dla nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia
Ciąża nauczycielki pozostającej w stanie nieczynnym
Dodatkowe godziny nauczania indywidualnego nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatkowe godziny nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatkowe godziny nauczania wychowania fizycznego dla nauczyciela matematyki
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela-logopedy
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela jako kierowcy busa
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela na czas określony
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela przedmiotu w bibliotece szkolnej
Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela świetlicy
Forma zawarcia umowy o przeniesienie nauczyciela religii
Konieczność wypowiedzenia warunków pracy
Konsultowanie ze związkami zawodowymi ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego
Mianowanie nauczyciela zatrudnionego uprzednio na czas określony
Możliwość zmiany sposobu zatrudnienia nauczyciela pracującego w kilku szkołach
Możliwość zmiany stosunku pracy nauczycieli posiadających ochronę związkową
Nauczyciel dyplomowany nauczający przedmiotu, do którego nie posiada kwalifikacji
Obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela w związku z wychowywaniem dziecka
Obowiązek zatrudnienia nauczyciela po rozwiązaniu z nim stosunku pracy
Obowiązek przedstawienia warunków wynagradzania przy ograniczaniu wymiaru zatrudnienia nauczyciela
Odprawa w przypadku odmowy zatrudnienia w szkole przejętej przez stowarzyszenie
Ograniczanie wymiaru zatrudnienia w zależności od sposobu zatrudnienia nauczycieli
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w szkole podstawowej i w oddziale zerowym
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela kontraktowego w związku z brakiem godzin
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego (1)
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego (2)
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego a urlop zdrowotny
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego bez zmiany formy zatrudnienia
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego na jego prośbę
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego przebywającego na urlopie macierzyńskim
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela na jego wniosek (1)
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela na jego wniosek (2)
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcję społecznego inspektora pracy
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela w wieku przedemerytalnym
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela chronionego przez związek zawodowy
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczycielki będącej w ciąży
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczycielki przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia, będącej w ciąży
Ograniczenie z dniem 1 września etatu nauczycielki kończącej w grudniu 56 lat
Okres trwania ograniczenia zatrudnienia
Okres zmiany wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie
Podstawa prawna prowadzenia dodatkowych zajęć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawa prawna przedłużenia umowy o pracę nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo, która zaszła w ciążę
Ponowne zatrudnienie nauczyciela-katechety, który przeszedł na emeryturę
Postępowanie w przypadku braku potwierdzenia zmiany stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie
Potwierdzenie zmiany stosunku pracy na mianowanie nauczyciela, który pełni funkcję dyrektora szkoły
Powrót nauczyciela do szkoły po urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji
Powtarzające się zatrudnianie nauczyciela na czas określony
Procedura zatrudnienie nauczyciela na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela
Przekształcenie stosunku pracy w stosunek zawarty na podstawie mianowania (1)
Przekształcenie stosunku pracy w stosunek zawarty na podstawie mianowania (2)
Przekształcenie stosunku pracy w stosunek zawarty na podstawie mianowania (3)
Przekształcenie stosunku pracy w stosunek zawarty na podstawie mianowania (4)
Przedłużenie umowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Przedłużenie umowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo o dni urlopu wypoczynkowego
Przedłużenie umowy nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły
Przejście dyrektora szkoły do innej szkoły
Przeniesienie nauczyciela
Przeniesienie nauczyciela-katechety
Przeniesienie nauczyciela do nauczania w klasach 0-III
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły ze zmniejszeniem wymiaru zatrudnienia (1)
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły ze zmniejszeniem wymiaru zatrudnienia (2)
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na stanowisko dyrektora
Przeniesienie nauczyciela kontraktowego do innej szkoły
Przeniesienie nauczyciela likwidowanej szkoły do nowej szkoły
Przeniesienie nauczyciela przedszkola do szkoły podstawowej
Przeniesienie nauczyciela przedmiotu na stanowisko wychowawcy świetlicy
Przeniesienie nauczyciela ze stanowiska nauczyciela-wychowawcy na stanowisko opiekuna nocnego
Przeniesienie nauczyciela ze szkoły do bursy
Przeniesienie nauczycieli do nowej szkoły (1)
Przeniesienie nauczycieli do nowej szkoły (2)
Przeniesienia nauczyciela gimnazjum, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, do szkoły podstawowej
Przepisy regulujące stosunek pracy nauczycieli, którzy odmówili pracy w szkole przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu
Sposób realizacji zwiększonego wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony w niepełnym wymiarze etatu
Sposób zatrudnienia nauczyciela-bibliotekarza do nauczania przedmiotu
Sposób zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia nauczania indywidualnego
Sposób zatrudnienia nauczyciela na stanowisku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej
Sposób zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych przez czas określony w orzeczeniu poradni
Sposób zatrudnienia nowego dyrektora szkoły (1)
Sposób zatrudnienia nowego dyrektora szkoły (2)
Stosowanie prozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia w przypadku nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie
Utworzenie szkoły filialnej, przeniesienie nauczycieli
Uzupełnianie etatu nauczyciela godzinami pracy w świetlicy
Wycofanie prośby o przeniesienie do innej szkoły
Wydłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Wypowiedzenie warunków płacy z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole
Wypowiedzenie zmieniające dla nauczyciela mianowanego
Wypowiedzenie zmieniające dla nauczycielki zamierzającej skorzystać z urlopu wychowawczego
Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego przy przekształceniu stosunku pracy
Zatrudnienie przez mianowanie nauczyciela, który uzupełnił kwalifikacje
Zatrudnienie nauczyciela-bibliotekarza do nauczania przedmiotu
Zatrudnienie nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku braku godzin
Zatrudnienie nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym na stanowisku, do którego nie posiada kwalifikacji
Zmiana sposobu zatrudnienia nauczyciela, który otrzymał stopień nauczyciela mianowanego
Zmiana sposobu zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego uprzednio na czas nieokreślony i na zastępstwo
Zmiana stosunku pracy nauczyciela, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora bursy
Zmiana stosunku pracy nauczyciela, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje
Zmiana stosunku pracy nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego
Zmiana stosunku pracy nauczyciela kontraktowego z powodu braku godzin (1)
Zmiana stosunku pracy nauczyciela kontraktowego z powodu braku godzin (2)
Zmiana stosunku pracy nauczyciela mianowanego bez pełnego etatu (1)
Zmiana stosunku pracy nauczyciela mianowanego bez pełnego etatu (2)
Zmiana stosunku pracy nauczyciela niepełnozatrudnionego, który chwilowo pracuje na cały etat
Zmiana stosunku pracy nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne
Zmiana stosunku pracy nauczyciela przedmiotu na nauczyciela w świetlicy
Zmiana stosunku pracy nauczyciela stażysty z powodu zmian w podziałach na grupy
Zmiana stosunku pracy nauczyciela szkoły przejmowanej przez stowarzyszenie
Zmiana stosunku pracy nauczyciela uczącego przedmiotu dodatkowego, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego
Zmiana stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na pełny etat z powodu zmniejszonego wymiaru godzin
Zmiana stosunku pracy nauczycieli gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową
Zmiana stosunku pracy nauczycieli gimnazjum włączanego w skład szkoły podstawowej
Zmiana stosunku pracy nauczycieli przedmiotu w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów
Zmiana stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół w związku z włączeniem szkół w skład innego zespołu
Zmiana stosunku pracy nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim, która uzupełniła kwalifikacje
Zmiana stosunku pracy poprzez zatrudnienie w dwóch szkołach
Zmiana stosunku pracy w związku z ograniczeniem wymiaru zatrudnienia oraz uzupełnianiem etatu w innej szkole
Zmiana stosunku pracy z umowy na zastępstwo na umowę na czas określony
Zmiana stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie a przesłanki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela
Zmiana stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie w przypadku nauczyciela zatrudnionego w zespole szkól, pracującego jako nauczyciel przedszkola i szkolny
Zmiana trybu zatrudnienia nauczyciela zawodu
Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów o pracę na czas określony w odniesieniu do nauczycieli
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w przypadku utworzenia lub likwidacji zespołu szkół
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z brakiem etatu dla nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z likwidacją stanowiska wicedyrektora (1)
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z likwidacją stanowiska wicedyrektora (2)
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z przejęciem prowadzenia szkoły przez JST od stowarzyszenia
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z rozwiązaniem zespołu oświatowego
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli w związku z zastępstwem za nieobecnego nauczyciela
Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego na jego wniosek
Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczycielki będącej w ciąży
Zmiany stosunku pracy nauczycieli gimnazjów w związku z reformą edukacji
Zmiany stosunku pracy nauczycieli zespołów szkół w związku z reformą edukacji
Zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych nauczyciela w związku z zatrudnieniem nowego nauczyciela
Zmniejszenie wymiaru godzin nauczyciela-stażysty
Zwiększenie liczby godzin nauczyciela, któremu uprzednio ograniczono wymiar zatrudnienia
Zwiększenie wymiaru godzin jednego nauczyciela kosztem ograniczenia zatrudnienia innego nauczyciela
Staż pracy nauczycieli
Staż pracy dyrektora szkoły, przebywającego w poprzedniej szkole na urlopie bezpłatnym
Staż pracy nauczyciela pracującego przez rok poza szkołą
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (1)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (2)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (3)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (4)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach (1)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach (2)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach (3)
Staż pracy nauczyciela zatrudnionego wcześniej w innym zakładzie pracy, który skorzystał z urlopu bezpłatnego
Staż pracy nauczyciela-obcokrajowca
Staż pracy niezbędny do otrzymania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Zaliczanie do stażu pracy okresów opieki nad dziećmi
Zaliczanie do stażu pracy okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz pobieranie stypendium z tytułu przygotowania zawodowego
Zaliczanie do stażu pracy okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym matki
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w zawodzie niepedagogicznym
Zaliczanie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej
Zaliczanie do stażu pracy okresu służby wojskowej
Zaliczanie do stażu pracy okresu nieświadczenia pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy wyrokiem sądu
Zaliczenie do stażu pracy okresu trwania urlopu na przygotowanie obrony pracy doktorskiej
Urlopy nauczycieli
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczyciela rozwiązującego stosunek pracy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla dyrektora szkoły
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela, który objął stanowisko burmistrza
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela, który przeszedł na emeryturę a następnie został ponownie zatrudniony
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela, który przerwał urlop uzupełniający
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela pracującego wcześniej w innym zawodzie
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (1)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (2)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym i jednocześnie zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przechodzącego na emeryturę, przebywającego wcześniej na zwolnieniu lekarskim
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przechodzącego na emeryturę (1)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przechodzącego na emeryturę (2)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przechodzącego na emeryturę (3)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przechodzącego na emeryturę (4)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola zatrudnionego na zastępstwo w szkole feryjnej
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela przeniesionego na stanowisko nauczyciela przedszkola
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego do 30 kwietnia
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na część etatu od września do lutego
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (1)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (2)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (3)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (4)
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 13 lutego do 30 czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od listopada do czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od marca do czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 31 grudnia nastepnego roku
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 31 stycznia
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 1 września 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 10 września do 24 czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 15 maja do 26 czerwca i od 1 września do 24 czerwca
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego od 28 kwietnia do 31 maja
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego po stanie nieczynnym
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zmarłego podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela zmarłego w trakcie trwania stosunku pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielki zatrudnionej na czas określony, przedłużony do dnia porodu
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielki zatrudnionej na czas określony, przebywającej na urlopie macierzyńskim
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy psychologa szkolnego
Ogólne
Podstawa prawna udzielenia urlopu szkoleniowego
Urlop na żądanie nauczyciela
Urlop szkoleniowy nauczyciela piszącego pracę doktorską
Urlop szkoleniowy nauczyciela uczęszczającego na studia podyplomowe
Urlop szkoleniowy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Urlop szkoleniowy w związku z wyjazdem na seminarium
Urlop bezpłatny
Czas zakończenia urlopu bezpłatnego udzielonego do końca semestru
Długość trwania urlopu bezpłatnego nauczyciela
Długotrwały urlop bezpłatny nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Sposób udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze
Urlop bezpłatny a ferie zimowe
Urlop bezpłatny a ponowne zatrudnienie
Urlop bezpłatny nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1)
Urlop bezpłatny nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (2)
Urlop bezpłatny nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Urlop bezpłatny w związku z udziałem w konkursie na dyrektora szkoły
Zgłoszenie gotowości do pracy po urlopie bezpłatnym
Urlop dla poratowania zdrowia
Data badań lekarskich po urlopie dla poratowania zdrowia kończącym się 30 czerwca
Data rozpoczęcia urlopu w przypadku skorzystania przez dyrektora z trybu odwoławczego
Delegacja nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Długość zwolnienia lekarskiego po urlopie dla poratowania zdrowia
Obowiązek zapewnienia pełnego etatu nauczycielowi mianowanemu, powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia
Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który rozpoczął studia podyplomowe
Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia
Okres pracy uprawniający do nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
Okres rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia lekarskiego
Podjęcie studiów podczas urlopu dla poratowania zdrowia
Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia
Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który ukończył 57 lat i w roku 2008 miał 30 lat stażu pracy
Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który korzystał z tego urlopu już trzy razy
Procedura odwoławcza od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Przedłużenie terminu zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia
Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia (1)
Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia (2)
Termin rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku odwołania się od orzeczenia lekarskiegp o potrzebie udzielenia tego urlopu
Termin zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia a termin zakończenia zajęć w roku szkolnym
Termin zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela
Uczestnictwo nauczyciela w posiedzeniach rady pedagogicznej podczas urlopu dla poratowania zdrowia
Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przed dniem ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela
Urlop dla poratowania zdrowia - nabycie prawa a okresy niezdolności do pracy
Urlop dla poratowania zdrowia - przedłużenie
Urlop dla poratowania zdrowia - skrócenie
Urlop dla poratowania zdrowia - wymiar czasu niezbędny do przyznania (1)
Urlop dla poratowania zdrowia - wymiar czasu niezbędny do przyznania (2)
Urlop dla poratowania zdrowia - zablokowanie możliwości skorzystania przez nauczyciela
Urlop dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia (1)
Urlop dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia (2)
Urlop dla poratowania zdrowia a prowadzenie firmy
Urlop dla poratowania zdrowia a trzynasta pensja (1)
Urlop dla poratowania zdrowia a trzynasta pensja (2)
Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola
Urlop dla poratowania zdrowia bezpośrednio po 182 dniach zwolnienia lekarskiego
Urlop dla poratowania zdrowia bezpośrednio po 182 dniach zwolnienia lekarskiego i wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego
Urlop dla poratowania zdrowia dyrektora szkoły
Urlop dla poratowania zdrowia i urlop bezpłatny a ferie zimowe
Urlop dla poratowania zdrowia księdza-katechety (1)
Urlop dla poratowania zdrowia księdza-katechety (2)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela-radnego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela korzystającego ze świadczenia kompensacyjnego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, dla którego w kolejnym roku szkolnym nie będzie pełnego etatu
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia (1)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia (2)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który korzystał z niego już trzy razy
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który nabył uprawnienia emerytalne
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który uprzednio pracował w szkole publicznej i niepublicznej
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który wcześniej był nauczycielem akademickim
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (1)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia (2)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli, którzy nabyli uprawnienia do emerytury na specjalnych zasadach
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela pobierającego rentę inwalidzką
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela posiadającego uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela posiadającego uprawnienia emerytalne
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (1)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (2)
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela spełniającego warunki art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, pozostającego w OFE
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela uprawnionego do świadczenia kompensacyjnego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela w stanie nieczynnym
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela z 30-letnim stażem pracy
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela z trzymiesięczną przerwą w zatrudnieniu w szkole
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w gimnazjum społecznym o uprawnieniach gimnazjum publicznego
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela zatrudnionego uprzednio na zasadzie samozatrudnienia
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie bezpłatnym
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, uzupełniajacym i wychowawczym
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym (1)
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym (2)
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim
Urlop dla poratowania zdrowia po urlopie dla poratowania zdrowia i urlopie macierzyńskim
Urlop dla poratowania zdrowia w celu kontynuacji leczenie sanatoryjnego
Uzasadnienie odwołania od orzeczenia o potrzebie udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia
Wymiar urlopu dla poratowania zdrowia po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego
Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia
Urlop macierzyński (ojcowski)
Podstawa prawna urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.
Prawo do urlopu ojcowskiego w trakcie trwania roku szkolnego
Skrócenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Urlop macierzyński nauczycielki zatrudnionej na czas określony
Urlop macierzyński - przedłużenie w związku ze zmianą przepisów
Urlop macierzyński po urlopie wychowawczym
Urlop ojcowski po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia
Urlop uzupełniający po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym
Wymiar etatu po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Urlop wychowawczy
Częściowe zatrudnienie podczas trwania urlopu wychowawczego
Data zakończenia urlopu wychowaczego rozpoczętego w październiku
Okres trwania urlopu wychowawczego (1)
Okres trwania urlopu wychowawczego (2)
Okres trwania urlopu wychowawczego (3)
Okres trwania urlopu wychowawczego (4)
Okres trwania urlopu wychowawczego (5)
Okres trwania urlopu wychowawczego (6)
Powrót do pracy po przerwaniu urlopu wychowawczego nauczyciela
Przerwanie urlopu wychowawczego nauczyciela
Rozpoczęcie studiów podyplomowych podczas trwania urlopu wychowawczego
Termin zakończenia urlopu wychowawczego (1)
Termin zakończenia urlopu wychowawczego (2)
Urlop wychowawczy nauczyciela
Urlop wychowawczy po zakończonym urlopie dla poratowania zdrowia
Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
Urlop wypoczynkowy
Korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego a urlop uzupełniający
Praca w wakacje nauczyciela zespołu szkolno-przedszkolnego
Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku rozwiązania stosunku pracy
Przerwanie urlopu wypoczynkowego nauczyciela
Rozliczenie urlopów wypoczynkowych wychowawców w placówce, która stała się placówką feryjną
Termin urlopu uzupełniającego po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim
Uczestniczenie nauczycieli w radach szkoleniowych podczas wakacji
Urlop proporcjonalny nauczyciela
Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły (1)
Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły (2)
Urlop wypoczynkowy nauczyciela przeniesionego ze szkoły do punktu przedszkolnego
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
Urlop wypoczynkowy nauczycielki szkoły nieferyjnej po urlopie macierzyńskim
Urlop wypoczynkowy po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego
Urlop wypoczynkowy uzupełniający dyrektora szkoły
Urlop wypoczynkowy uzupełniający nauczyciela, który w czasie ferii zimowych przez korzystał ze zwolnienia lekarskiego
Urlop wypoczynkowy uzupełniający nauczyciela
Urlop wypoczynkowy uzupełniający nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim
Urlop wypoczynkowy uzupełniający wicedyrektora szkoły
Urlop wypoczynkowy uzupełniający dyrektora szkoły
Urlop wypoczynkowy uzupełniający po urlopie wychowawczym
Urlop wypoczynkowy uzupełniający przypadający na zimową przerwę świąteczną
Wymiar urlopów wypoczynkowych nauczycieli przedszkola
Wymiar urlopu uzupełniającego nauczycielki przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia i korzystającej z urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu uzupełniającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (1)
Wymiar urlopu uzupełniającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (2)
Wymiar urlopu uzupełniającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (3)
Wymiar urlopu uzupełniającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (4)
Wymiar urlopu uzupełniającego po urlopie macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim i korzystaniu ze świadczenia rehabilitacyjnego
Wymiar urlopu wypoczynkowego a urlop dla poratowania zdrowia (1)
Wymiar urlopu wypoczynkowego a urlop dla poratowania zdrowia (2)
Wymiar urlopu wypoczynkowego a urlop dla poratowania zdrowia (3)
Wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który ukończył studia I stopnia
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego (1)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego (2)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela punktu przedszkolnego
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela pracującego w stanie nieczynnym
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela przebywającego podczas wakacji na zwolnieniu lekarskim i korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej na różnych stanowiskach pedagogicznych
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, przebywającego na urlopie bezpłatnym
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty (1)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty (2)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego od listopada do czerwca
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego od lutego do czerwca
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego od września do czerwca
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego od września do listopada
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego na pełny etat w placówka nieferyjnej, realizującego pensum w ciągu 4 dni w tygodniu
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i placówce nieferyjnej
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która nie korzystała z ferii zimowych ani letnich
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia i urlopie macierzyńskim
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na urlopie macierzyńskim (1)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na urlopie macierzyńskim (2)
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na urlopie wychowawczym
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, która przebywała na zwolnieniu lekarskim podczas ferii
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki, z którą przedłużono umowę do dnia porodu
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki zatrudnionej w dwóch przedszkolach
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim i na urlopie macierzyńskim
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopach macierzyńskich
Wymiar urlopu wypoczynkowego wicedyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzą placówki feryjne i nieferyjne
Wypłata ekwiwalentu za urlop zamiast udzielenia urlopu uzupełniającego
Zasady wyliczania wymiaru urlopu proporcjonalnego nauczycieli
Zbieg praw do urlopu wypoczynkowego
Zwolnienia lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego
Wymiar zajęć (czasu pracy)
2 maja jako dzień wolny od pracy
Czas pracy nauczycieli realizujących wycieczki edukacyjne
Czas pracy nauczyciela w szkole
Czas pracy pedagoga, logopedy i nauczyciela-bibliotekarza
Czas pracy nauczyciela w świetlicy
Dni wolne dla nauczyciela przebywającego na tygodniowym szkoleniu
Dni wolne nauczyciela uczącego w szkole dziennej i zaocznej
Dni wolne nauczycieli prowadzących zajęcia ze słuchaczami w systemie dziennym i zaocznym
Dni wolne od pracy nauczycieli przedszkoli
Dni wolne od pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie dziennej i zaocznej
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem dyrektora i wicedyrektora szkoły od 2 stycznia 2016 r.
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (1)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (2)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (3)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (4)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (5)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela od 2 stycznia 2016 r. (6)
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczyciela, którego małżonek nie pracuje
Dni wolne od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nauczycielki, której przysługują urlopy wypoczynkowe za dwa lata
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych a dni wolne od pracy
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a nieobecności nauczyciela (1)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a nieobecności nauczyciela (2)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a sprawozdania GUS
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a wycieczki szkolne (1)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a wycieczki szkolne (2)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a wycieczki szkolne (3)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a wycieczki szkolne (4)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a wyjazd z uczniami na zawody sportowe lub konkursy przedmiotowe
Dodatkowe godziny z art. 42 KN a zajęcia korekcyjne lub zajęcia korygujące wady wymowy
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczyciela-bibliotekarza
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczyciela centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczyciela oddziału przedszkolnego (1)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczyciela oddziału przedszkolnego (2)
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczyciela pracującego na część etatu w zaocznej szkole dla dorosłych
Dodatkowe godziny z art. 42 KN nauczycieli szkół dla dorosłych
Dodatkowe godziny z art. 42 KN pedagoga szkolnego
Dodatkowe godziny z art. 42 KN wychowawcy w internacie
Dokumentowanie pracy nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyżur nocny wychowawcy internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę dla nauczyciela przedszkola
Dzień wolny od pracy za pełnienie dyżuru podczas ferii wielkanocnych
Dzień wolny od pracy za 1 maja lub 3 maja dla nauczyciela młodzieżowego ośrodka wychowawczego
Etat kalkulacyjny (przeliczeniowy)
Ewidencjonowanie pracy w dni wolne od zajęć dydaktycznych
Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej
Godziny nauczania indywidualnego a przekroczenie dopuszczalnego wymiaru godzin pracy nauczyciela
Godziny ponadwymiarowe dyrektora i wicedyrektora szkoły
Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły (1)
Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły (2)
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela-bibliotekarza prowadzącego zajęcia dydaktyczne (1)
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela-bibliotekarza prowadzącego zajęcia dydaktyczne (2)
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela po powrocie ze zwolnienia lekarskiego
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela uzupełniającego etat
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela w szkole zaocznej
Godziny ponadwymiarowe nauczyciela języka polskiego realizującego zajęcia biblioteczne
Godziny ponadwymiarowe nauczycielki w ciąży
Godziny ponadwymiarowe we wrześniu 2009 r.
Godziny ponadwymiarowe zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych
Godziny zastępstw doraźnych nauczyciela pracującego w zespole szkolno-przedszkolnym
Krótszy tydzień pracy nauczyciela dokształcającego się
Liczba dni pracy nauczyciela przedszkola zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Liczba dni pracy w szkole nauczyciela-metodyka
Liczba godzin ponadwymiarowych dyrektora szkoły
Liczba godzin dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcje związkowe
Liczba godzin ponadwymiarowych nauczyciela zatrudnionego dodatkowo jako bibliotekarz
Liczba godzin ponadwymiarowych pedagoga
Liczebność uczestników zajęć prowadzonych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela
Nauczyciele a art. 29 § 3 Kodeksu pracy
Obecność nauczyciela w szkole w dniu, w którym nie ma planowych zajęć dydaktycznych
Obniżenie wymiaru zajęć wychowawcy w przypadku dnia wolnego wypadającego w tygodniu
Obowiązek pełnienia dyżurów a prawo do przerwy w czasie pracy
Obowiązek prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas ferii zimowych (1)
Obowiązek prowadzenia zajęć podczas rekolekcji wielkopostnych
Obowiązek przebywania w szkole podczas ferii świątecznych
Obowiązek regularnego realizowania dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora szkoły
Obowiązek zajmowania się pracowniami przez nauczyciela
Obowiązkowe dyżury nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej
Odpracowanie niezrealizowanych zajęć z art. 42 KN
Odpracowanie zajęć rewalidacyjnych nieprzeprowadzonych z powodu nieobecności ucznia
Okres zatrudnienia uprawniający do dni wolnych od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w uchwale organu prowadzącego
Pensum nauczyciela-logopedy a zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Pensum nauczyciela a nadgodziny
Pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego prowadzącego zajęcia z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi
Pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia z grupą dzieci 5-letnich oraz 6-letnich, którym odroczono obowiązek szkolny
Pensum nauczyciela przedszkola, prowadzącego zajęcia z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi
Pensum nauczyciela przedmiotów zawodowych
Pensum nauczyciela religii w zespole przedszkolno-szkolnym
Pensum nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego roczne przygotowanie przedszkolne dzieci pięcioletnich
Pensum nauczyciela świetlicy - doradcy zawodowego
Pensum nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej
Pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych
Pensum nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu od 1 września 2012 r.
Plan lekcji nauczyciela uzupełniającego etat jako wychowawca internatu
Podstawa prawna obniżenia wymiaru zajęć dyrektora szkoły
Podwyższone pensum dydaktyczne dyrektora szkoły
Podwyższone pensum nauczyciela pracującego w dwóch szkołach
Pojęcie etatu przeliczeniowego
Praca nauczycieli podczas przerwy świątecznej
Praca nauczyciela w czasie zielonej szkoły (1)
Praca nauczyciela w czasie zielonej szkoły (2)
Praca nauczyciela w sobotę
Praca nauczyciela w sobotę i niedzielę podczas wycieczki szkolnej
Prowadzenie przedmiotów dodatkowych w ramach godzin z art. 42 KN
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach art. 42 KN
Przeliczanie na godziny ponadwymiarowe egzaminów w szkołach zaocznych
Przerwa w pracy na karmienie dziecka
Realizacja nauczania indywidualnego w formie godzin ponadwymiarowych
Rodzaj zajęć prowadzonych w ramach dodatkowej godziny z art. 42 Karty Nauczyciela
Rozliczenie czasu pracy w nauczyciela w przypadku zwolnienia lekarskiego z części zajęć realizowanych w danym dniu
Rozliczanie pracy nauczyciela zespołu szkół, uczącego w systemie dziennym i zaocznym
Rozliczanie nieobecności w szkole nauczyciela-radnego
Sankcje w stosunku do nauczycieli uchylających się od realizacji dodatkowej godziny z art. 42 Karty Nauczyciela
Sposób rozliczania godzin z art. 42 Karty Nauczyciela
Sposób wpisania wymiaru zatrudnienia w umowie o pracę
Sprawowanie opieki nad dziećmi przed lub po zajęciach w ramach art. 42 Karty Nauczyciela
Struktura etatu nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół ze szkołami dla dzieci upośledzonych
Sytuacja nauczyciela prowadzącego zajęcia wyłącznie w klasach maturalnych
Termin złożenia wniosku o zwiększone pensum
Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Udział nauczyciela w szkoleniu odbywającym się w sobotę i niedzielę
Udział nauczyciela w trzydniowym szkoleniu
Uściślenie obowiązków nauczyciela-bibliotekarza
Uśrednianie liczby godzin nauczyciela mianowanego
Uśrednianie liczby godzin nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (1)
Uśrednianie liczby godzin nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (2)
Uśrednienie liczby godzin nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
uzupełnianie etatu godzinami zajęć gimnastyki korekcyjnej
Uzupełnianie etatu przez nauczyciela-katechetę
Uzupełnianie przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru godzin w innej szkole
Wliczanie do pensum godzin nauczania indywidualnego
Wliczanie godzin ponadwymiarowych do wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych
Wymiar czasu pracy i urlopu wypoczynkowego wychowawców zatrudnionych w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie
Wymiar czasu pracy nauczyciela oddelegowanego do pełnienia funkcji w związkach zawodowych
Wymiar czasu pracy wicedyrektora oddelegowanego do pełnienia funkcji w związkach zawodowych
Wymiar czasu pracy nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej
Wymiar etatu nauczyciela-katechety w przedszkolu
Wymiar etatu nauczyciela - kierownika świetlicy
Wymiar etatu nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora szkoły
Wymiar etatu nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim
Wymiar etatu nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć na czas określony
Wymiar godzin określony w umowie o pracę
Wymiar zatrudnienia nauczyciela po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie za opiekę nad uczniami podczas wyjazdu
Zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań jako zajęcia dydaktyczne w kontekście art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
Zgoda nauczyciela na uzupełnianie etatu w innej szkole
Zmiana pensum nauczycieli-specjalistów w związku z uchwałą organu stanowiącego (1)
Zmiana pensum nauczycieli-specjalistów w związku z uchwałą organu stanowiącego (2)
Zmiana przydziału czynności nauczyciela w trakcie roku szkolnego
Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczyciela, który przedstawił zaświadczenie lekarskie o dopuszczalnym dziennym czasie pracy
Zniżka godzin doradcy metodycznego
Zniżka godzin dyrektora zespołu szkół
Zniżka godzin nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora szkoły
Zwiększenie liczby godzin wychowawcy w internacie
Zwolnienie z zajęć nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach, wyjeżdżającego na "zieloną szkołę"
Wynagradzanie nauczycieli
Dodatki do wynagrodzenia
Data zmiany wysokości dodatku stażowego nauczyciela, który skorzystał z urlopu bezpłatnego
Dodatek dla nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne z dzieckiem, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dodatek do wynagrodzenia dla nauczyciela dojeżdżającego do pracy w szkole z innej miejscowości
Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela, który podał nieprawdziwe dane
Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela-emeryta
Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli będących małżonkami
Dodatek motywacyjny - uzasadnianie i upublicznianie
Dodatek motywacyjny dyrektora szkoły - okres przyznania
Dodatek motywacyjny podczas urlopu dla poratowania zdrowia
Dodatek stażowy a podstawa zasiłku chorobowego
Dodatek stażowy nauczyciela-emeryta zatrudnionego w dwóch szkołach
Dodatek stażowy nauczyciela-logopedy
Dodatek stażowy nauczyciela a przerwa w zatrudnieniu
Dodatek stażowy nauczyciela prowadzącego dodatkowo nauczanie indywidualne
Dodatek stażowy nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
Dodatek stażowy nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym, zatrudnionego w tym czasie w innej szkole
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego dodatkowo (1)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego dodatkowo (2)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (1)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (2)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (3)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (4)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (5)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (6)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (7)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (8)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (9)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach (10)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w szkole, korzystającego z urlopu bezpłatnego w innym miejscu pracy
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w trzech szkołach (1)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w trzech szkołach (2)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w trzech szkołach (3)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w wielu szkołach (1)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w wielu szkołach (2)
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół na dwóch umowach o pracę
Dodatek stażowy nauczyciela, dla którego szkoła jest dodatkowym miejscem pracy (1)
Dodatek stażowy nauczyciela, dla którego szkoła jest dodatkowym miejscem pracy (2)
Dodatek stażowy podczas wakacji lub ferii szkolnych
Dodatek wiejski i dodatek za wysługę lat dla nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym
Dodatek wiejski nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
Dodatek wiejski nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Dodatek wiejski nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach powyżej pół etatu
Dodatek wiejski nauczyciela zatrudnionego w jednej szkole na podstawie dwóch umów o pracę
Dodatek wiejski - wyrównanie
Dodatek uzupełniający - sposób poinformowania nauczyciela
Dodatek uzupełniający - sposób wyznaczania liczby etatów przeliczeniowych
Dodatek uzupełniający a trzynasta pensja
Dodatek uzupełniający dla nauczyciela zatrudnionego przez część roku
Dodatek uzupełniający dla nauczyciela, z którym stosunek pracy rozwiązano 31 grudnia
Dodatek dla opiekuna stażu w przypadku długotrwałej nieobecności opiekuna stażu
Dodatek dla opiekuna stażu w przypadku nieobecności nauczyciela odbywającego staż
Dodatek za pracę w trudnych warunkach
Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyoddziałowych
Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczyciela-specjalisty
Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne
Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla nauczyciela szkoły ogólnodostępnej, prowadzącego zajęcia rewalidacyjne z uczniem z niedosłuchem
Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla nauczycieli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
Dodatek za wychowawstwo w klasach maturalnych
Dodatki dla nauczyciela zatrudnionego w wielu szkołach (1)
Dodatki dla nauczyciela zatrudnionego w wielu szkołach (2)
Dodatki do wynagrodzenia nauczyciela realizującego projekt EFS
Dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym
Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia sportowego dla nauczyciela wychowania fizycznego zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
Obniżenie wysokości dodatków w związku z nieobecnością nauczyciela
Odebranie nauczycielowi dodatku motywacyjnego
Okres wypłacania dodatku za opiekę nad nauczycielem odbywającym staż
Omyłkowo przyznany dodatek stażowy
Przedawnienie sie roszczenia o wypłatę dodatku stażowego
Przeliczenie kwoty dodatków w związku z weryfikacją kwalifikacji nauczyciela
Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku wiejskiego
Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego podczas urlopu wychowawczego nauczyciela
Uśrednianie dodatku motywacyjnego na okres wakacji
Uwzględnianie odpraw przy wyliczaniu wysokości dodatku uzupełniającego
Uzasadnienie nieprzyznania dodatku motywacyjnego
Wliczanie wysokości odpraw do średniego wynagrodzenia nauczycieli
Wypłata dodatku uzupełniającego nauczycielom zlikwidowanej szkoły
Wyrównanie dodatku stażowego za trzy lata wstecz
Wyrównanie dodatku stażowego po dostarczeniu świadectwa pracy przez nauczyciela
Wyrównanie dodatku stażowego po zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym
Wyrównanie dodatku za opiekę nad nieobecnym nauczycielem stażystą
Zaliczenie okresu pracy w wymiarze poniżej 1/2 etatu do dodatku stażowego
Zmiana wynagrodzenia w związku z przekroczeniem liczebności 5 000 mieszkańców
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynasta pensja")
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, który powrócił do pracy w szkole po urlopowaniu do pracy w kuratorium oświaty
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, który przebywał na urlopie zdrowotnym
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, który przepracował 167 dni w roku
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, który wrócił do pracy 26 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie pracy z powodu skazania za przestępstwo
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela nieobecnego w pracy przez 198 dni w roku
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego do 29 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (1)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (2)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (3)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (4)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo, korzystającego ze zwolnień lekarskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo, przebywającego na urlopie bezpłatnym
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 lutego do 30 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 marca do 25 maja
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 stycznia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 24 kwietnia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 28 lutego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września, przebywającego na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 31 grudnia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 1 września do 30 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 22 października do 28 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 3 października do 27 kwietnia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 5 września do 23 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego od 8 września do 31 sierpnia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zwalnianego z pracy, przebywającego wcześniej na urlopie dla poratowania zdrowia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki zatrudnionej na czas określony, która urodziła dziecko a nastepnie została zatrudniona na zastępstwo
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki, która rozpocznie urlop macierzyński
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu urlopu macierzyńskiego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (1)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (2)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (3)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (4)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycielki nieobecnej w szkole z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego (5)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty na stanowisku logopedy
Interpretacja pojęcia zatrudnienia zgodnie z organizacją roku szkolnego
Klasyfikacja budżetowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego nauczycielowi, który przeszedł z oddziału przedszkolnego do przedszkola
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela korzystającego kolejno z urlopów: macierzyńskiego, uzupełniającego, wypoczynkowego, dla poratowania zdrowia
Przyznanie dodatkowego wynagrodzenie rocznego nauczycielowi ukaranemu karą dyscyplinarną nagany z ostrzeżeniem
Wpływ upomnienia na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wpływ dni opieki nad dzieckiem na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1)
Wpływ dni opieki nad dzieckiem na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2)
Wliczanie dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi na podstawie art. 30a KN do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1)
Wliczanie dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi na podstawie art. 30a KN do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2)
Wliczanie dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi na podstawie art. 30a KN do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3)
Wliczanie nagrody MEN do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wliczanie wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela w ramach projektu unijnego do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Szkoła wypłacająca dodatkowe wynagrodzenie roczne w przypadku przeniesienia nauczyciela
Nagrody
Data nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
Dokumentowanie okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej
Nagroda dla nauczyciela a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Nagroda dyrektora szkoły dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Nagroda jubileuszowa a godziny ponadwymiarowe
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, któremu do 40 lat stażu pracy brakuje 11 miesięcy
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który otrzymał świadczenie rentowe po rozwiązaniu z nim stosunku pracy
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który przepracował 39 lat
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który przepracował 45 lat (1)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który przepracował 45 lat (2)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu (2)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela-emeryta
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela-emeryta pracującego w dwóch szkołach
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela-emeryta, któremu do wymaganego stażu pracy brakuje trzech miesięcy
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela-emeryta, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne (1)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne (2)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne (3)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne (4)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu (1)
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Nagroda jubileuszowa z tytułu 25-lecia pracy nauczyciela
Niewydanie środków z funduszu nagród dla nauczycieli
Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku zmiany miejsca pracy
Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego na 6/18 etatu
Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela-emeryta zatrudnionego na zastępstwo
Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły
Świadczenie rehabilitacyjne a nagroda jubileuszowa
Uwzględnienie kwoty niewypłaconego dodatku uzupełniającego w podstawie nagrody jubileuszowej
Wliczanie dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej do nagrody jubileuszowej
Wliczanie okresu urlopu dla poratowania zdrowia do nagrody jubileuszowej
Wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczyciela
Wypłata nagrody jubileuszowej w przypadku podejrzenia nierzetelności dokumentów kadrowych
Wyrównanie z tytułu niewypłacenia nagrody jubileuszowej
Wysokość nagrody jubileuszowej po podwyżce wynagrodzeń
Wysokość nagrody jubileuszowej w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia
Zaliczenie okresu wychowywania dziecka jako uprawniającego do nagrody jubileuszowej
Ogólne
Elastyczność ustalania wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
Obowiązek świadczenia nieodpłatnej pracy przez nauczyciela szkoły niepublicznej
Podstawa prawna wynagradzania asystenta nauczyciela
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a dodatek za wysługę lat
Podwyższenie wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Podwyższenie wynagrodzenia nauczyciela, który ukończył studia wyższe
Składki na ubezpieczenia społeczne od gratyfikacji z tytułu otrzymania stopnia honorowego profesora oświaty
Składniki wynagrodzenia dyrektora przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Składniki wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Składniki wynagrodzenia nauczyciela powracającego do pracy po urlopie bezpłatnym
Sposób wypłacania wynagrodzenia osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty
Sposób wypłacania wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Sposób wykazania wysokości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w szkole
Stawka zaszeregowania alumna uczącego religii w szkole podstawowej
Stawka zaszeregowania nauczyciela z tytułem licencjata, który ukończył studia magisterskie z innej dziedziny
Stawka zaszeregowania absolwenta bibliotekoznawstwa, który ukończył studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolna i wczesnoszkolnej
Staż pracy a nagroda jubileuszowa i dodatek za wysługę lat
Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych nauczyciela za lipiec i sierpień
Świadczenia dla wdowy po nauczycielu
Świadczenia przysługujące nauczycielom zatrudnionym w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
Termin zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela, który otrzymał kolejny stopień awansu zawodowego w październiku
Uśrednianie wynagrodzenia nauczyciela
Uwzględnienie odprawy wypłaconej zwolnionemu nauczycielom przy obliczaniu średnich wynagrodzeń nauczycieli
Wliczanie nagrody dyrektora szkoły do podstawy zasiłku chorobowego
Wynagrodzenie nauczyciela-bibliotekarza prowadzącego zajęcia PO
Wynagrodzenie nauczyciela biorącego dzień urlopu bezpłatnego
Wynagrodzenie nauczyciela korzystającego ze zniżki godzin, przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie nauczyciela niepełnozatrudnionego za czerwiec
Wynagrodzenie nauczyciela niepełnozatrudnionego za wakacje
Wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym
Wynagrodzenie nauczyciela pracującego w sobotę i niedzielę w zespole nadzorującym egzamin zawodowy
Wynagrodzenie nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny (1)
Wynagrodzenie nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny (2)
Wynagrodzenie nauczyciela przywróconego do pracy
Wynagrodzenie nauczyciela realizującego podwyższone pensum, przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie nauczyciela uczestniczącego w zielonej szkole
Wynagrodzenie nauczyciela za okres pozostawania w zawieszeniu w pełnieniu obowiązków
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w bibliotece
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w czasie wakacji
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (1)
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (2)
Wynagrodzenie nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w związku zawodowym
Wynagrodzenie nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie nauczyciela, któremu otrzymał nowy stopień awansu zawodowego, przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie opiekuna stażu w przypadku przedłużenia stażu
Wynagrodzenie za godziny lekcyjne w przypadku wezwania do sądu
Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy nauczyciela przywróconego do pracy wyrokiem sądu
Wynagrodzenie za udział nauczyciela w części ustnej egzaminu maturalnego
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycielki przebywającej w trakcie wakacji na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wychowawcy klasy
Wyrównanie wynagrodzenia nauczycielowi, który dostarczył akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Wyrównanie wynagrodzenia nauczycielowi, który dostarczył dokumenty potwierdzające kwalifikacje
Wyrównanie wynagrodzenia nauczycielowi, z którym rozwiązany został stosunek pracy
Wysokość odpisu na ZFŚS od nauczycieli-emerytów
Wysokość zasiłku chorobowego w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia
Zaliczenie urlopu dla poratowania zdrowia do okresu zasiłkowego
Zmiana wysokości wynagrodzenia
Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim
Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, który otrzymał kolejny stopień awansu zawodowego
Zmiana wysokości wynagrodzenia po uzyskaniu tytułu zawodowego
Świadczenie urlopowe
Świadczenie urlopowe nauczyciela korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego (1)
Świadczenie urlopowe nauczyciela korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego (2)
Świadczenie urlopowe nauczyciela zatrudnionego jednocześnie na stanowisku administracyjnym
Świadczenie urlopowe nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Świadczenie urlopowe nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 6 godzin
Świadczenie urlopowe nauczycieli emerytów i rencistów
Świadczenie urlopowe nauczycielki zatrudnionej na zastępstwo, przebywającej na urlopie macierzyńskim
Świadczenie urlopowe w czasie urlopu bezpłatnego
Świadczenie urlopowe w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Świadczenie urlopowe w czasie urlopu wychowawczego
Świadczenie urlopowe dla dyrektora przebywającego na zwolnieniu lekarskim przez część wakacji
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela, z którym rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron
Świadczenie urlopowe dla rodziny zmarłego nauczyciela (1)
Świadczenie urlopowe dla rodziny zmarłego nauczyciela (2)
Wliczanie dodatku za opiekę nad nauczycielem stażystą do średniej urlopowej
Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego nauczyciela uzupełniającego etat nauczaniem indywidualnym
Potrącenia z wynagrodzenia
Potrącenie okresu urlopu bezpłatnego z wynagrodzenia (1)
Potrącenie okresu urlopu bezpłatnego z wynagrodzenia (2)
Potrącenia z wynagrodzenia nauczyciela-radnego (1)
Potrącenia z wynagrodzenia nauczyciela-radnego (2)
Potrącenia z wynagrodzenia nauczyciela-radnego (3)
Potrącenia z wynagrodzenia dyrektora-radnego
Sposób potrącenia wynagrodzenia za strajk nauczycieli
Zwrot wynagrodzenia pobranego "z góry" z powodu wygaśnięcia stosunku pracy
Zwrot wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
Sposób wyliczania średniej z godzin ponadwymiarowych za rok szkolny
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły będącego w delegacji
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela-związkowca
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który wyjechał z klasą na wycieczkę
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela nieobecnego w szkole
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela nieobecnego w szkole przez cały tydzień
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela z łączonym etatem
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela klas I-III prowadzącego dodatkowo zajęcia w świetlicy
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela zatrudnionego w internacie i szkole
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli szkół administracji rządowej
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu opieki nad uczniami odbywającymi praktyki za granicą
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające podczas ferii zimowych
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane w ramach EFS a dodatek z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w Dniu Edukacji Narodowej
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w dniach bez zajęć dydaktycznych (1)
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w dniach bez zajęć dydaktycznych (2)
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w dni wolne od pracy
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w przypadku skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypadające w dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień, w którym nauczyciel przebywał na urlopie okolicznościowym
Wynagrodzenie za godziny prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wynagrodzenie za godziny zajęć dodatkowych zaplanowane a niezrealizowane
Wynagrodzenie za przeprowadzanie egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych
Wynagrodzenie za nauczanie indywidualne
Wynagrodzenie za godziny nauczania indywidualnego
Wynagrodzenie za godziny nauczania indywidualnego niezrealizowane z powodu nieobecności ucznia (1)
Wynagrodzenie za godziny nauczania indywidualnego niezrealizowane z powodu nieobecności ucznia (2)
Zwrot kosztów dojazdu do domu ucznia
Zwrot kosztów dojazdu do domu ucznia mieszkającego w innej miejscowości
Zasiłek na zagospodarowanie
Odebranie nienależnie przyznanego zasiłku na zagospodarowanie
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela pracującego kilka miesięcy poza szkołą
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela pracującego w dwóch szkołach
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela pracującego w przedsiębiorstwie prywatnym
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela pracującego wcześniej w szkole
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (1)
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (2)
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela wcześniej pracującego jako bezrobotny-stażysta
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, dla którego nie ma możliwości kontynuowania zatrudnienia
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, który pracował podczas studiów (1)
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, który pracował podczas studiów (2)
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, który przed podjęciem pracy w szkole odbył staż absolwencki
Prawo do zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, który wcześniej pracował jako fryzjer
Zasiłek na zagospodarowanie - zasady przyznawania i wypłacania
Zasiłek na zagospodarowanie - prawo do złożenia wniosku
Zwrot zasiłku na zagospodarowanie
Różne
Częstotliwość szkoleń BHP nauczycieli
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem dla nauczycielki zatrudnionej w dwóch szkołach
Dni wolne z tytułu urodzenia dziecka dla nauczyciele zatrudnionego w dwóch szkołach
Dokumentowanie wydatków na leczenie dla uzyskania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
Konsekwencje odmowy podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zarządzeniem dyrektora szkoły
Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony
Konsekwencje w stosunku do nauczyciela nieobecnego na posiedzeniu rady pedagogicznej
Konsekwencje w stosunku do nauczyciela spożywającego alkohol podczas uroczystości środowiskowych
Kontrolne badanie lekarskie po 30 dniach niezdolności do pracy
Kryteria oceny lekcji próbnej prowadzonej przez słuchacza odbywającego praktykę pedagogiczną
Miejsce pracy nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne
Nagrody dla nauczycieli
Nauczyciel a art. 178a Kodeksu karnego
Nauczyciel jako radny gminy
Obowiązek posiadania przez nauczyciela książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Obowiązek potwierdzania przez nauczycieli zbiorczych zestawień realizacji lekcji
Obowiązek sprawowania funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego
Obowiązki pracodawcy w przypadku śmierci pracownika-nauczyciela
Odpracowanie godzin nieobecności nauczyciela w szkole w związku z wezwaniem do sądu w sprawach osobistych
Opodatkowanie dofinansowania studiów podyplomowych nauczyciela
Pisemne określenie zakresu obowiązków nauczyciela
Potwierdzanie zgodności dokumentów dyrektora startującego w konkursie
Powrót nauczyciela do pracy przed terminem zakończenia okresu opieki nad chorym dzieckiem
Powiadomienie dyrektora szkoły o skazaniu nauczyciela
Praca nauczyciela jako praca wykonywana w szczególnym charakterze
Praca nauczyciela jako praca wykonywana w szczególnym charakterze a świadectwo pracy
Prawo do mieszkania służbowego po przejściu nauczyciela na emeryturę
Protokół powypadkowy dla dyrektora szkoły, który uległ wypadkowi
Prowadzenie stołówki szkolnej przez kierownika świetlicy
Przywrócenie nauczyciela do pracy
Przyznanie nauczycielowi "Medalu za Długoletnią Służbę"
Sankcje dla nauczyciela za naruszenie nietykalności cielesnej ucznia
Sankcje dla nauczyciela za uderzenia ucznia
Skierowanie nauczyciela na dodatkowe badania lekarskie
Sposób traktowania zatrudnienia nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego
Sposób zatrudnienia asystenta nauczyciela
Sprzeciw związków zawodowych wobec nieprzedłużenia okresu powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego
Świadczenia dla nauczyciela z tytułu obecności w sądzie podczas ferii
Świadectwo pracy nauczyciela a praca w szczególnym charakterze
Świadectwo pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
Świadectwo pracy nauczyciela, któremu uprzednio ograniczono zatrudnienie
Świadectwo pracy nauczyciela, któremu skrócono okres wypowiedzenia
Udzielenie wolnego w związku z koniecznością stawienia się przed lekarską komisją odwoławczą
Ukaranie nauczyciela karą porządkową w czasie dokonywania oceny pracy
Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej
Uprawnienia nauczycieli do ulg w przejazdach
Ważność badania lekarskiego dla innego pracodawcy
Wliczanie ferii zimowych i wakacji do okresu niezdolności do pracy (1)
Wliczanie ferii zimowych i wakacji do okresu niezdolności do pracy (2)
Wypadek nauczyciela uczestniczącego w zawodach sportowych
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku szkoły
Zakres obowiązków pedagoga w szkole specjalnej
Zasady zatrudniania nauczycieli-wychowawców w sanatoriach dziecinnych jednostek niepublicznych
Zatrudnienie pomocy nauczyciela w szkole podstawowej
Zatrudnienie specjalisty niebędącego nauczycielem w placówce doskonalenia nauczycieli
Zatrudnienie studenta w ramach wolontariatu
Zwolnienia nauczyciela pełniącego funkcję związkową
Zwolnienie z zajęć nauczyciela wezwanego do sądu
Zwolnienie z zajęć nauczyciela wezwanego na Policję
Zwrot kosztów zakupu okularów
Zwrot kosztów zakupu okularów dla nauczyciela pełniącego funkcję doradcy metodycznego
Zwrot kosztów zakupu okularów dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zwrot kosztów zakupu okularów dla nauczycieli różnych przedmiotów
Żądanie polecenia służbowego na piśmie
Zatrudnianie pracowników niebędących nauczycielami
Czas pracy
Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja dla pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego
Godziny nadliczbowe niepełnozatrudnionego pracownika administracji
Godziny nadliczbowe pracownika obsługi zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Godziny nadliczbowe pracowników szkół
Harmonogram pracy sprzątaczek
Liczba dni opieki nad dzieckiem przysługujących pracownikowi
Miesięczne rozliczanie czasu pracy
Okres korzystania ze skróconego czasu pracy na karmienie dziecka
Określenie sposobu rozliczania godzin nadliczbowych w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy
Prawo do dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem dla ojca dziecka
Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych pracowników administracji i obsługi placówki oświatowej całodobowej
Rozliczenie czasu pracy inspektora ds. BHP zatrudnionego na 2/40 etatu
Rozliczenie czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego podczas delegacji (1)
Rozliczenie czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego podczas delegacji (2)
Sposób rozliczania czasu pracy pracownika pracującego na dwie zmiany
Sposób wprowadzenia zmiany czasu pracy
Święto przypadające w dzień wolny od pracy
Badania kontrolne pracownika w związku z przedłożeniem zaświadczenia o ograniczeniu podnoszenia ciężarów
Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Badania wysokościowe sprzątaczki w szkole (1)
Badania wysokościowe sprzątaczki w szkole (2)
Częstotliwość szkoleń w zakresie BHP
Możliwość przeprowadzenia szkolenia BHP przez dyrektora szkoły (1)
Możliwość przeprowadzenia szkolenia BHP przez dyrektora szkoły (2)
Połączenie sekretariatu i pokoju nauczycielskiego
Przeciwdziałanie mobbingowi
Szkolenie BHP inspektora BHP
Szkolenie pracowników obsługi i administracji w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej (1)
Szkolenie pracowników obsługi i administracji w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej (2)
Szkolenie stanowiskowe BHP
Zakwestionowanie protokołu komisji powypadkowej
Dokumentacja pracownicza
Informacja o przyznaniu pracownikowi dodatku do płacy minimalnej
Kopia świadectwa pracy po włączeniu szkoły w skład zespołu szkół
Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania pracowników
Obowiązek prowadzenia książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników
Opracowanie nowego regulaminu wynagradzania pracowników
Oznaczanie kopii świadectwa pracy
Podpisywanie list płac
Podstawa prawna regulaminu pracy
Podstawa prawna prowadzenia ewidencji wyjść przez sekretariat szkoły
Potwierdzanie kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracownika (1)
Potwierdzanie kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracownika (2)
Potwierdzenia zapoznania się pracownika z treścią przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu
Przechowywanie odpisów dokumentów
Przechowywanie w aktach osobowych informacji o zmianie nazwiska pracownika
Regulamin przyznawania ryczałtu samochodowego
Regulamin służby przygotowawczej dla urzędnika w szkole
Regulamin wynagradzania a regulacje dotyczące zasiłku macierzyńskiego
Umieszczenie informacji o udzieleniu urlopu okolicznościowego w aktach osobowych
Uzgadnianie regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
Włączanie dokumentów dotyczących podnoszenia kwalifikacji do akt osobowych pracownika (1)
Włączanie dokumentów dotyczących podnoszenia kwalifikacji do akt osobowych pracownika (2)
Włączanie dokumentów dotyczących osiągnięć uczniów do akt osobowych nauczyciela
Wydawanie druków legitymacji ubezpieczeniowych ZUS po roku 2010
Wydawanie pracownikom potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego
Wydanie pracownikowi świadectwa pracy po zakończeniu jego zatrudnienia w ramach robót publicznych
Wystawienie duplikatu świadectwa pracy
Wzór pozwu do sądu pracy
Zakres dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika
Emerytury
Korzystniejsza dla pracownika data przejścia na emeryturę
Podstawa obliczenia odprawy emerytalnej pracownika niepedagogicznego po rocznym zasiłku chorobowym
Prawo do emerytury pracownika, który ukończył 63 lata i posiada 47-letni staż pracy
Przejście na emeryturę z jednego z dwóch etatów
Przejście na emeryturę pracownika będącego w okresie ochronnym
Przejście na wcześniejszą emeryturę pracownika posiadającego 16-letni staż pracy w szczególnych warunkach
Uprawnienia emerytalne pracownika, który ukończył 60 lat i posiada 17 lat pracy w warunkach szkodliwych
Warunki nabywania odprawy emerytalnej (rentowej) w JST
Różne
Długotrwała choroba pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Dyskryminacja w pracy
Kontrolne badania lekarskie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w sanatorium
Koszty badań przy zatrudnianiu młodocianych
Miejsce zakończenia delegacji
Możliwość wypłaty odprawy w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników
Normy zatrudnienia w stołówce szkolnej
Odprawa pośmiertna dla pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch stosunków pracy
Odpłatność pracowników przedszkola za wyżywienie w przedszkolu
Odpowiedzialność materialna za błędnie przyznany dodatek
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a uprawnienia pracownicze
Powierzchnia przypadająca na sprzątaczkę w szkole
Praca podczas zwolnienia lekarskiego
Ślubowanie pracownika samorządowego
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownika
Świadczenie rehabilitacyjne dla osoby pobierającej emeryturę i jednocześnie zatrudnionej na umowę o pracę
Uprawnienia pracownicze z tytułu podróży służbowych
Zasady naliczania i wypłacania zasiłku macierzyńskiego
Zwolnienie lekarskie a zwolnienie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
Zwolnienie od pracy po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego
Stanowiska pracy
Kategoria zaszeregowania referenta ds. administracyjnych
Konkurs na stanowisko pracownika administracji zatrudnianego na zastępstwo
Kwalifikacje do zajmowania stanowisk głównego księgowego i jego zastępcy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska konserwatora
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska kucharza w stołówce szkolnej
Kwalifikacje osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie dowożenia do szkoły
Praca kierowcy autobusu szkolnego jako praca o szczególnym charakterze
Sekretarz szkoły
Procedury przy zmianie zakresu czynności pracownika administracyjnego
Stanowiska urzędnicze a poziom wykształcenia
Stanowiska urzędnicze a pracownicze
Status zawodowy pracowników administracji i obsługi
Stanowisko specjalisty ds. kadr w szkole
Wymiar czasu pracy i zakres obowiązków palacza
Zakres obowiązków sekretarki w gimnazjum
Stosunek pracy
Brak zgody pracownika samorządowego na przeniesienie służbowe
Data rozpoczęcia świadczenia pracy przez nowozatrudnionego pracownika
Ochrona przedemerytalna pracownicy urodzonej w roku 1955, częsciowo niezdolnej do pracy
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy
Ogłoszenie konkursu na stanowisko administracyjne w związku z przejściem pracownika na emeryturę
Okres trwania umowy zawartej na czas określony w przypadku urodzenia dziecka
Okres wypowiedzenia umowy o pracę głównego księgowego przechodzącego na emeryturę
Okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika pracującego ponad sześć miesięcy ale krócej niż trzy lata
Podstawa prawna wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo pracownikowi niepedagogicznemu
Ponowne zatrudnienie pracownika administracji a konieczność przeprowadzenia konkursu
Porozumienie zmieniające po zmianie wartości punktowych
Przedłużenie okresu umowy zlecenia
Przeniesienie na inne stanowisko pracy pracownika 63-letniego
Przeniesienie pracownika będącego w okresie ochronnym
Przeniesienie pracownika obsługi na inne stanowisko z powodu przeciwwskazań do pracy na wysokości
Przeniesienie pracownika administracji na inne stanowisko
Przenoszenie pracowników administracji szkoły w związku z reformą edukacji
Przepisy regulujące skrócenie okresu wypowiedzenia oraz zmianę stanowiska pracownika
Przepisy regulujące stosunek pracy pracowników administracji i obsługi, którzy odmówili pracy w szkole przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu
Rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie pracownika, który wcześniej przeszedł na emeryturę
Rozwiązanie stosunku pracy z powodu pobierania emerytury
Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku korzystania przez pracownika wielokrotnie ze świadczenia rehabilitacyjnego
Rozwiązanie stosunku pracy z powodu nabycia przez pracownika uprawnień emerytalnych
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który nabył prawo do emerytury
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym ze świadczenia rehabilitacyjnego (1)
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym ze świadczenia rehabilitacyjnego (2)
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym ze świadczenia rehabilitacyjnego z powodu likwidacji stanowiska pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym, korzystającym ze świadczenia rehabilitacyjnego
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo
Rozwiązanie umowy zlecenia
Służba przygotowawcza pracownika zatrudnionego w innej szkole na czas nieokreślony
Sposób sporządzenia umowy na zastępstwo
Szczególny charakter pracy pielęgniarki zatrudnionej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Termin wypowiedzenia umowy na zastępstwo
Wymóg przedkładania zaświadczenia o niekaralności przez nowo zatrudnianych pracowników administracji i obsługi
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w stosunku do pracownic w wieku przedemerytalnym
Wypowiedzenie zmieniające dokonane przez pracownika
Zatrudnienie głównego księgowego w zadaniowym systemie pracy
Zatrudnienie jednej osoby na dwóch stanowiskach obsługi (1)
Zatrudnienie jednej osoby na dwóch stanowiskach obsługi (2)
Zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w sytuacji połączenia szkół w zespół szkół
Zatrudnienie na stanowisku referenta w szkole (1)
Zatrudnienie na stanowisku referenta w szkole (2)
Zatrudnienie pracownika na zastępstwo za pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
Zatrudnienie przez dyrektora szkoły samorządowej jego małżonka
Zatrudnienie wolontariusza
Zmiana kategorii zaszeregowania pracownika administracji w związku z przyjęciem nowych obowiązków
Zmiana stosunku pracy pracownika zatrudnionego na zastępstwo, zatrudnianego na czas określony
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Zwolnienie grupowe w gimnazjum
Urlopy
Data rozpoczęcia pracy
Data zakończenia urlopu wychowawczego pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Dodatkowe dwa dni urlopu z tytułu urodzenia dziecka po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
Kwalifikacja prawna dnia porodu
Okres służby wojskowej a wymiar urlopu wypoczynkowego
Plan urlopów
Podział dni opieki nad dzieckiem pomiędzy małżonków
Przekroczenie wymiaru urlopu na żądanie
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po urodzeniu martwego dziecka
Urlop bezpłatny dla pracownika administracji z tytułu objęcie funkcji dyrektora w innej szkole
Urlop macierzyński dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
Urlop macierzyński po 1 stycznia 2010 r.
Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
Urlop okolicznościowy z okazji ślubu dziecka
Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci jednego z rodziców pracownika
Urlop osoby niepełnosprawnej na czas naprawy aparatu słuchowego
Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, któremu obniżono wymiar zatrudnienia
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika administracji korzystającego z urlopu wychowawczego
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika samorządowego
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego dodatkowo w drugim zakładzie pracy
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pół etatu
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjnym i jako nauczyciel
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na czas określony na pół etatu
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego od listopada do stycznia następnego roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w dwóch szkołach
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego
Wymiar urlopu wypoczynkowego sekretarki, która była zatrudniona podczas studiów licencjackich
Wymiar urlopu wypoczynkowego umiarkowanie niepełnosprawnego pracownika obsługi
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego
Zasady udzielania urlopu na żądanie
Warunki pracy
Odzież robocza dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu
Opodatkowanie wartości herbaty przysługującej pracownikom szkoły
Opodatkowanie zwrotu kosztu zakupu okularów
Praca przy komputerze a przerwy w pracy
Przerwa w pracy pracownika obsługi a układ zbiorowy
Przerwy w pracy
Rezygnacja ze środków czystości przyznawanych indywidualnie pracownikom
Sposób traktowania pracownicy w ciąży
Środki czystości dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Uprawnienia pracowników szkoły do bezpłatnego wyżywienia
Wykorzystywanie samochodu służbowego przez pracowników
Zapewnienie wody pitnej pracownikom szkoły
Wynagrodzenia
Dodatki do wynagrodzeń
Data zmiany wysokości dodatku stażowego pracownika administracji
Dodatek funkcyjny dla gminnego inspektora ds. księgowości
Dodatek specjalny dla księgowego za prowadzenie spraw kadrowych
Dodatek specjalny dla pracownika realizującego projekt EFS
Dodatek specjalny dla pracowników administracji i obsługi w szkołach
Dodatek stażowy pracownika zatrudnionego na stanowisku pedagogicznym i urzędniczym
Dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w dwóch szkołach
Dodatek za godziny ponadwymiarowe przepracowane w nocy lub w święto
Dodatek za wysługę lat konserwatora zatrudnionego w szkole i przedszkolu
Dodatek za wysługę lat pracownika-emeryta
Dodatek za wysługę lat pracownika obsługi zatrudnianego dodatkowo okresowo
Dodatek za wysługę lat pracownika zatrudnionego na dwóch stanowiskach (1)
Dodatek za wysługę lat pracownika zatrudnionego na dwóch stanowiskach (2)
Dodatki dla pracownika zatrudnionego w dwóch szkołach
Przyznanie dodatku funkcyjnego specjaliście, który w ramach dodatkowego przydziału musi przejąć czynności kierowania pracą pracowników
Sposób przyznania premii regulaminowej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynasta pensja")
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który odbywał w szkole staż dla bezrobotnych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który przeszedł na emeryturę po długotrwałym zwolnieniu lekarskim
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który w czasie sześciomiesięcznego okresu pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku przy pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim od 15 maja do końca roku kalendarzowego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego od 1 listopada do 30 czerwca, korzystającego z urlopu okolicznościowego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego od 1 września
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego od 21 kwietnia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego od 4 lutego do 30 czerwca
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego od 5 grudnia do 30 czerwca, przebywającego na zwolnieniu lekarskim przez jeden dzień
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który w roku kalendarzowym przepracował sześć miesięcy
Uwzględnienie wykorzystanego urlopu okolicznościowego pracownika przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Uznawanie okresów nieobecności pracownika za uprawniające do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wliczanie do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego premii wypłacanej pracownikom okresowo
Zaliczanie dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy do podstawy trzynastej pensji
Nagroda jubileuszowa
Nagroda jubileuszowa a dodatek stażowy
Nagroda jubileuszowa podczas świadczenia rehabilitacyjnego
Nagroda jubileuszowa dla pracownika podlegającego przez 12 ostatnich lat ubezpieczeniu w KRUS
Nagroda jubileuszowa dla pracownika posiadającego 25-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym
Nagroda jubileuszowa dla pracownika pracującego w dwóch zakładach pracy
Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na rentę lub emeryturę
Nagroda jubileuszowa dla pracownika zatrudnionego dodatkowo na zastępstwo
Nagroda jubileuszowa dla pracownika, który udokumentował dodatkowy staż pracy
Nagroda jubileuszowa dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy
Nagroda jubileuszowa dla zwalnianego pracownika
Nagroda jubileuszowa po zmianie stażu pracy pracownika (1)
Nagroda jubileuszowa po zmianie stażu pracy pracownika (2)
Nagroda jubileuszowa w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego a prawo do nagrody jubileuszowej
Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana przed datą nabycia prawa do nagrody
Sposób wyliczania wysokości nagrody jubileuszowej
Termin wypłaty nagrody jubileuszowej
Wyrównanie nagrody jubileuszowej
Zaliczanie czasu opieki nad dzieckiem do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej
Odprawy
Egzekucja komornicza z odprawy rentowej
Odprawa dla pracownika zwalnianego w ramach redukcji etatów i przechodzącego na świadczenie przedemerytalne
Odprawa dla zwalnianego pracownika
Odprawa emerytalna dla pracownika likwidowanego zespołu obsługi szkół
Odprawa emerytalna dla pracownika wg nowych zasad
Odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na wcześniejszą emeryturę
Odprawa emerytalna dla pracownika, który uprawnienia emerytalne nabył u innego pracodawcy
Odprawa dla pracownika-emeryta przy rozwiązywaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Odprawa dla pracownika-emeryta przy rozwiązywaniu umowy o pracę za porozumieniem stron
Prawo do odprawy emerytalnej dla rencisty
Wysokość odprawy rentowej
Wysokość odprawy emerytalnej wg nowych przepisów
Wysokość odprawy emerytalnej sprzątaczki
Wysokość odprawy emerytalnej woźnego-rencisty
Ogólne
Dodatek funkcyjny dla sekretarza szkoły i głównego księgowego
Egzekucja z wynagrodzenia pracownika przez czterech komorników
Podwyższenie wynagrodzenia pracownika administracji do poziomu innego pracownika
Podwyższenie wynagrodzenia pracownika obsługi
Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego
Sposób obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika administracji i obsługi za niepełny miesiąc
Sposób powiadomienia pracownika w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia
Wliczenie jednorazowego dodatku specjalnego do średniego wynagrodzenia
Wynagradzanie pracowników samorządowych
Wynagrodzenie głównego księgowego od 1 stycznia 2009 r.
Wynagrodzenie głównego księgowego za godziny ponadliczbowe
Wynagrodzenie księgowego z tytułu obsługi księgowej międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
Wynagrodzenie za czas choroby a dodatek stażowy
Wyrównanie wynagrodzenia po przedłożeniu dodatkowych dokumentów
Wyrównanie wynagrodzenia zaniżonego z powodu błędnego określenia stażu pracy
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika
Wysokość dodatku funkcyjnego dla księgowego
Wzrost wynagrodzeń a ustawa budżetowa
Zmiana wynagrodzenia głównego księgowego
Zmiana wynagrodzenia pracownika w związku ze zmianą płacy minimalnej
Skazanie pracownika
Powiadomienie organu prowadzącego po otrzymania wiadomości o skazaniu pracownika
Powierzenie pracownikowi skazanemu czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa danych
Wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego po otrzymania wiadomości o skazaniu pracownika
Zatarcie kary pracownika skazanego prawomocnym wyrokiem
Zmiana stanowiska pracy po skazaniu pracownika prawomocnym wyrokiem
Zwolnienie z pracy pracownika skazanego prawomocnym wyrokiem
Staż pracy
Sposób dokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym (1)
Sposób dokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym (2)
Sposób dokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym (3)
Staż pracy pracownika obsługi zatrudnionego w zespole szkół na dwóch umowach o pracę
Staż pracy sekretarza szkoły zatrudnionego w dwóch szkołach i firmie prywatnej
Udokumentowanie stazu pracy za pomocą zaświadczenia o okresie zatrudnienia
Zaliczanie do stażu pracy całego okresu przebywania na urlopie wychowawczym
Zaliczanie do stażu pracy okresów pobierania zasiłków podczas pozostawania bezrobotnym
Zaliczanie do stażu pracy okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okresu otrzymywania stypendium w ramach przygotowania zawodowego
Zaliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na niepełnym etacie
Zaliczanie do stażu pracy okresu nauki w zasadniczej szkole zawodowej
Zaliczanie do stażu pracy okresu odbywania stażu ze skierowania przez urząd pracy
Zaliczanie do stażu pracy okresu odbywania służby wojskowej
Zaliczanie do stażu pracy okresu opłacania zasiłków w KRUS
Zaliczanie do stażu pracy okresu pobierania nauki
Zaliczanie do stażu pracy okresu pełnienia służby wojskowej (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pełnienia służby wojskowej (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pozostawania w związku małżeńskim z posiadaczem indywidualnego gospodarstwa rolnego
Zaliczanie do stażu pracy okresu pozostawania bez pracy pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy na umowę zlecenia
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika (3)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika (4)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika (5)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym teściów
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy za granicą (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu pracy za granicą (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej (1)
Zaliczanie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej (2)
Zaliczanie do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia gospodarstwa rolnego
Zaliczanie do stażu pracy okresu przebywania na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru
Zaliczanie do stażu pracy okresu przebywania na zasiłku chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym
Zaliczanie do stażu pracy okresu uczestnictwa w OHP
Zaliczanie do stażu pracy urlopu wychowawczego (1)
Zaliczanie do stażu pracy urlopu wychowawczego (2)
Zaliczanie pracy na podstawie umowy zlecenia do pracowniczego stażu pracy
Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy a zameldowanie
Zmiana stażu pracy po dostarczeniu dodatkowych świadectw pracy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Data dokonania korekty wysokości odpisu na ZFŚS
Dofinansowanie wycieczek dla pracowników z ZFŚS
Dofinansowanie wyjazdu do sanatorium ze środków ZFŚS
Dofinansowanie wypoczynku letniego dziecka pracownika, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego
Dofinansowanie wypoczynku letniego nauczyciela zatrudnionego na czas określony
Dofinansowanie wypoczynku letniego pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego
Dofinansowanie wypoczynku letniego pracownika przebywającego przez cały rok na zwolnieniu lekarskim
Dofinansowanie wypoczynku letniego pracownika zatrudnionego w dwóch szkołach
Dofinansowanie wypoczynku pracownika, który w czasie wakacji letnich przebywa na zwolnieniu lekarskim
Dokumentowanie przez emeryta prawa do korzystania ze świadczeń z ZFŚS
Dokumentowanie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
Dokumenty przedkładane przez nauczyciela-emeryta w celu naliczenia odpisu na ZFŚS
Dokonywania zmian w zapisach regulaminu ZFŚS przez radę pedagogiczną
Egzekucja komornicza świadczeń z ZFŚS
Finansowanie zabiegów upiększających ze środków ZFŚS
Finansowanie zakupu napojów ze środków ZFŚS
Korzystanie z ZFŚS przez członków rodzin pracowników
Możliwość korzystania ze środków ZFŚS przez osoby niepełnozatrudnione
Naliczanie odpisu na ZFŚS za nauczyciela-emeryta niebędącego pracownikiem szkoły
Obowiązek prowadzenia indywidualnych kart świadczeń z ZFŚS
Obowiązek utworzenia ZFŚS w szkole niepublicznej
Oddzielne fundusze dla nauczycieli i pracowników czynnych oraz dla emerytów i rencistów
Odpis na ZFŚS za nauczyciela, który pobiera świadczenie emerytalne
Odpis na ZFŚS za pracownika, który przeszedł na emeryturę
Odpis na ZFŚS za pracownika-emeryta korzystającego z renty rodzinnej
Odpowiedzialność za nieprawdziwe oświadczenie o dochodach
Okres trwania urlopu uprawniający do otrzymania dofinansowania wypoczynku
Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla dzieci pracowników
Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS przekraczających ustawowy limit zwolnienia od podatku
Podatek dochodowy od kwoty pomocy rzeczowej za zakup produktów spożywczych
Podatek dochodowy pracownika w przypadku dofinansowania wyjazdu z ZFŚS
Podatek dochodowy uczestników wycieczki sfinansowanej z ZFŚS
Pojęcie innych osób w regulaminie ZFŚS
Potwierdzanie oświadczeń o dochodach
Prawo do świadczeń z ZFŚS dla pracownika-emeryta pobierającego emeryturę po zmarłym małżonku
Przekazywanie odpisu na ZFŚS do innej szkoły
Przystąpienie szkoły do scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS
Przyznanie zapomogi losowej w związku z operacją dziecka
Skład komisji socjalnej
Składki na ZUS od wypłat z ZFŚS
Sposób naliczania środków na ZFŚS za nauczycieli
Sposób naliczania środków na ZFŚS za pracownika, który przeszedł na emeryturę a następnie został ponownie zatrudniony
Świadczenia z ZFŚS dla byłego pracownika otrzymującego świadczenie przedemerytalne
Świadczenia z ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela zlikwidowanej szkoły
Świadczenia z ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela, zatrudnionego na pół etatu
Świadczenia z ZFŚS dla małżeństwa nauczycieli
Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela-emeryta, który podjął pracę u innego pracodawcy
Świadczenia z ZFŚS dla pracownika obsługi, który przeszedł na rentę inwalidzką
Świadczenia z ZFŚS dla żony zmarłego nauczyciela-emeryta
Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego do 31 sierpnia
Świadczenie urlopowe dla pracowników administracji i obsługi (1)
Świadczenie urlopowe dla pracowników administracji i obsługi (2)
Udokumentowanie przez rencistę prawa do świadczeń z ZFŚS
Udzielenie pracownikowi dofinansowania wypoczynku letniego przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego
Udzielenie pracownikowi świadczenia z ZFŚS tuż przed rozwiązaniem jego stosunku pracy
Udzielenie pracownikowi świadczenia rzeczowego z ZFŚS
Upoważnienie do odbioru wypłaty świadczenia z ZFŚS w kasie
Uzgadnianie regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi (1)
Uzgadnianie regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi (2)
Wgląd głównego księgowego do dokumentacji medycznej dla celów zapomogi z ZFŚS
Wnioskowanie o dokonanie zmian w regulaminie ZFŚS
Wstrzymanie wypłaty świadczenia z ZFŚŚ
Wykluczenie możliwości korzystania przez emeryta z pożyczki na cele mieszkaniowe
Zajęcie komornicze pobierane ze świadczeń z ZFŚS (1)
Zajęcie komornicze pobierane ze świadczeń z ZFŚS (2)
Zajęcie komornicze pobierane ze świadczeń z ZFŚS (3)
Zakup paczek świątecznych a podatek dochodowy
ZFŚS od 1 stycznia 2008 r.
Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS w związku ze śmiercią pracownika-emeryta
Zróżnicowanie wysokości dofinansowania z ZFŚS
Zwolnienie z podatku dochodowego ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego zamiast świadczeń rzeczowych
Korzystanie z serwisu Prawo Optivum
Uzasadnienia projektów aktów prawnych
AUTORSKIE WZORY DOKUMENTÓW
Organizacja i funkcjonowanie szkoły
Nadzór pedagogiczny
Zastrzeżenia w sprawie zaleceń, uwag i wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego
Powiadomienie o częściowej realizacji zaleceń, uwag i wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego
Powiadomienie o pełnej realizacji zaleceń, uwag i wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego
Odpowiedź na wniosek organu prowadzącego nieposiadającego uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego
Stanowiska kierownicze
Powierzenie pełnienia stanowiska kierowniczego z przydzieleniem zakresu czynności
Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożoną rezygnacją
Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w związku z negatywną oceną pracy
Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w szczególnie uzasadnionym przypadku
Współpraca dyrektora szkoły z innymi organami szkoły
Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej
Współpracy szkoły ze stowarzyszeniami i organizacjami
Odmowa wyrażenia zgody na podjęcie przez stowarzyszenie (organizację) działalności w szkole
Wyrażenie zgody na podjęcie przez stowarzyszenie (organizację) działalności w szkole
Organizacja nauczania i wychowania
Dokumentacja pedagogiczna
Upoważnienie do dokonywania sprostowań błędów i oczywistych omyłek w arkuszach ocen uczniów
Obowiązek szkolny i nauki
Odmowa wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
Odmowa zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
Odroczenie obowiązku szkolnego
Skreślenie ucznia z listy uczniów
Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego
Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły
Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
Zatrudnianie nauczycieli
Akt mianowania na stanowisko nauczyciela
Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Odmowa przyznania zasiłku na zagospodarowanie
Przyznanie jednorazowego dodatku uzupełniającego
Przyznanie nagrody jubileuszowej
Przyznanie zasiłku na zagospodarowanie
Stwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie z mocy prawa
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
Zaświadczenie o stażu pracy podlegającym zaliczeniu w równoległym miejscu pracy
Zawiadomienie o powstaniu możliwości ponownego zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, będącego w stanie nieczynnym
Zawiadomienie o powstaniu możliwości ponownego zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na czas określony, będącego w stanie nieczynnym
Rozwiązanie stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania za porozumieniem stron
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu otrzymania przez niego negatywnej oceny pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu osiągnięcia uprawnień emerytalnych
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu częściowej likwidacji szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian planu nauczania
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu całkowitej likwidacji szkoły
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przekraczającej 182 dni
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu czasowej (przekraczającej rok i 182 dni łącznie z urlopem na poratowanie zdrowia) niezdolności do pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu niezgłoszenia się na zwykłe badania okresowe lub kontrolne
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu niezgłoszenia się na badania okresowe lub kontrolne po skierowaniu przez dyrektora
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wygaśnięcie stosunku pracy
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu kary dyscyplinarnej zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu kary dyscyplinarnej zwolnienia z pracy
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu nauczycielskiego
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z naruszeniem warunków ustawowych
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu nawiązania stosunku pracy na podstawie nieważnych lub fałszywych dokumentów
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu skazania na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu upływu terminu pozostawania w stanie nieczynnym
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa
Zmiana stosunku pracy
Potwierdzenie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy
Powierzenie nauczycielowi prowadzenia dodatkowych zajęć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przeniesienia nauczyciela religii
Przeniesienie nauczyciela za jego zgodą
Przeniesienie nauczyciela z urzędu bez jego zgody
Przeniesienie nauczyciela w ramach tej samej placówki
Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na wniosek nauczyciela
Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do pracy w innej szkole
Urlopy nauczycieli
Udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego
Udzielenie urlopu wychowawczego
Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Urlopowanie nauczyciela do pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
Urlopowanie nauczyciela do pracy poza szkołą na okres pełnienia funkcji z wyboru
STANOWISKA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
Najnowsze
Stanowisko z dnia 23 grudnia 2016 r. - Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego - zmiany od roku 2017
Stanowisko z dnia 31 stycznia 2017 r. - Podejmowanie działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe
Stanowisko z dnia 3 lutego 2017 r. - Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych
Stanowisko z dnia 16 lutego 2017 r. - Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych
Stanowisko z dnia 24 lutego 2017 r. - Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stanowisko z dnia 16 marca 2017 r. - Biblioteki w szkołach
Stanowisko z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu
Stanowisko z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Zmiany w szkolnictwie zawodowym - opinie Rady Rynku Pracy
Stanowisko z dnia 7 kwietnia 2017 r. - Arkusze organizacyjne szkół
Stanowisko z dnia 19 maja 2017 r. - Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną
Stanowisko z dnia 6 czerwca 2017 r. - Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
Stanowisko z dnia 23 sierpnia 2017 r. - Szczepienia ochronne uczestników wypoczynku
Stanowisko z dnia 24 sierpnia 2017 r. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
Stanowisko z dnia 11 września 2017 r. - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stanowisko z dnia 15 września 2017 r. - Kryterium dochodowe w stypendium szkolnym
Stanowisko z dnia 18 września 2017 r. - Kształcenie obywateli polskich przybywających z zagranicy
Stanowisko z dnia 23 sierpnia 2007 r. - Jednolity strój uczniowski w szkołach specjalnych (DKOS-WSM-0210-15/07)
Stanowisko z dnia 19 września 2007 r. - Obligatoryjne rady rodziców i jednolity strój uczniowski (DMB-WRK-12/07)
Stanowisko z dnia 19 października 2007 r. - Zaniechanie obowiązków biurokratycznych
Stanowisko z dnia 22 października 2007 r. - Opłaty w szkołach publicznych (DNO-MSz-5081-453/07)
Stanowisko z dnia 9 listopada 2007 r. - Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Stanowisko z dnia 1 grudnia 2007 r. - Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę po 2007 r.
Stanowisko z dnia 17 stycznia 2008 r. - Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego
Stanowisko z dnia 20 marca 2008 r. - Finansowanie zadań oświatowych (DE-3-339-24/08)
I. Klasyfikowanie niektórych dochodów i wydatków budżetowych
II. Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem publicznych placówek oświatowych (w zakresie działalności pozaszkolnej)
III. Wydatki związane z finansowaniem pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej
IV. Dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne
V. Rozliczenia między gminami z tytułu kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami innych gmin
VI. Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
VII. Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów
VIII. Subwencjonowanie zadań szkolnych przekazywanych i przejmowanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
IX. Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
X. Inne formy wychowania przedszkolnego
XI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla czynnych nauczycieli
XII. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami
XIII. Wydatki nieuwzględniane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej
Stanowisko z dnia 2 kwietnia 2008 r. - Wynagradzanie nauczycieli przeprowadzających części ustne egzaminu maturalnego (DKOW-1/ZF-532-7/08)
Załącznik nr 1 - Zestawienie dotacji dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008
Załącznik nr 2 - Zestawienie dotacji za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008
Załącznik nr 3 - Zestawienie dotacji za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008
Stanowisko z dnia 7 kwietnia 2008 r. - Przyjmowanie do przedszkoli 3-latków
Stanowisko z dnia 16 kwietnia 2008 r. - Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia
Stanowisko z dnia 18 kwietnia 2008 r. - Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Stanowisko z dnia 24 kwietnia 2008 r. - Zasady wyliczania średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
Stanowisko z dnia 5 czerwca 2008 r. - Zmiana regulaminu wynagradzania w trakcie roku szkolnego (DS-WSW-GK-1800-52/08)
Stanowisko z dnia 14 października 2008 r. - Interpretacja zapisów art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (DS-413/7/RL/08)
Stanowisko z dnia 27 stycznia 2009 r. - Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli (DS-WPZN-RD-400-66/09)
Stanowisko z kwietnia 2009 r. - Łączenie bibliotek szkolnych i publicznych (DKOW-1-AP-532-13/09)
Stanowisko z dnia 28 kwietnia 2009 r. - Obowiązywanie regulaminów wynagradzania (DS-WPZN-RD-420-09/09)
Stanowisko z dnia 7 maja 2009 r. - Nauczyciele prowadzący oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych
Stanowisko z dnia 7 maja 2009 r. - Nauczanie języka mniejszości narodowej w gimnazjach
Stanowisko z dnia 12 maja 2009 r. - Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki
Stanowisko z dnia 13 maja 2009 r. - Postępowania związane z likwidacją szkół lub placówek
Stanowisko z dnia 14 maja 2009 r. - Status kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych
Stanowisko z dnia 19 maja 2009 r. - Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły
Stanowisko z dnia 22 maja 2009 r. - Zatrudnianie nauczycieli szkół do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Stanowisko z dnia 29 maja 2009 r. - Wybór podręczników
Stanowisko z dnia 8 czerwca 2009 r. - Zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
Stanowisko z września 2009 r. - Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (DUS-503-87-TG/09)
Stanowisko z dnia 24 września 2009 r. - Wykonanie przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
Stanowisko z dnia 8 października 2009 r. - Wykonanie przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
Stanowisko z dnia 24 listopada 2009 r. - Wynagrodzenie nauczyciela mającego zwiększony tygodniowy wymiar zajęć
Stanowisko z dnia 24 listopada 2009 r. - Wysokość pierwszego dodatku stażowego
Stanowisko z dnia 2 grudnia 2009 r. - Udzielanie urlopu macierzyńskiego nauczycielce przebywającej na urlopie zdrowotnym
Stanowisko z dnia 4 grudnia 2009 r. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Stanowisko z dnia 30 grudnia 2009 r. - Zapewnianie przez szkoły podstawowe opieki nad uczniami w okresie przerw świątecznych
Stanowisko z dnia 31 grudnia 2009 r. - Wymiar urlopu nauczyciela placówki nieferyjnej
Stanowisko z dnia 17 marca 2010 r. - Zasady nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej
Stanowisko z dnia 13 kwietnia 2010 r. - Funkcjonowanie warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze w świetle przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych
Stanowisko z dnia 12 sierpnia 2010 r. - Zaświadczenie lekarskie wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki
Stanowisko z dnia 8 września 2010 r. - Podstawy prawne przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców
Stanowisko z dnia 17 września 2010 r. - Zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych"
Stanowisko z dnia 18 października 2010 r. - Wymiar dodatkowych godzin z art. 42 KN nauczycieli urlopowanych z powodu pełnienia funkcji związkowych
Stanowisko z dnia 31 stycznia 2011 r. - Wliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli
Stanowisko z dnia 7 września 2011 r. - Wysokość opłat za przedszkola prowadzone przez gminy
Stanowisko z dnia 6 października 2011 r. - Działania podejmowane przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów
Stanowisko z dnia 14 listopada 2011 r. - Czas pracy nauczyciela podczas wycieczek szkolnych
Stanowisko z dnia 2 lutego 2012 r. - Bezpłatne nauczanie religii w przedszkolach
Stanowisko z dnia 8 marca 2012 r. - Nauczanie religii w szkołach w świetle rozporządzenia o ramowych planach nauczania
Stanowisko z dnia 30 maja 2012 r. - Odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Stanowisko z dnia 15 czerwca 2012 r. - Wstrzymywanie wydawania świadectw uczniom
Stanowisko z dnia 10 lipca 2012 r. - Opłaty ze przedszkole podczas wakacji
Stanowisko z dnia 5 października 2012 r. - Tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli: psychologów, logopedów, pedagogów
Stanowisko z dnia 5 listopada 2012 r. - Przekazywanie prowadzenia szkół podmiotom prywatnym
Stanowisko z dnia 18 listopada 2013 r. - Wyjaśnienie pojęcia "rodzaju szkołu"
Stanowisko z dnia 9 grudnia 2013 r. - Przekazywanie prowadzenia małych szkół
Stanowisko z dnia 7 lutego 2014 r. - Określanie podstawy do ustalenia poziomu dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Stanowisko z dnia 13 lutego 2014 r. - Wskazanie we wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej liczby oddziałów, do których może ubiegać się kandydat w procesie rekrutacji
Stanowisko z dnia 24 lutego 2014 r. - Przekazywanie podmiotom leczniczym danych osobowych uczniów
Stanowisko z dnia 26 lutego 2014 r. - Przyjmowanie sześciolatków do przedszkoli
Stanowisko z dnia 6 marca 2014 r. - Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
Stanowisko z dnia 30 kwietnia 2014 r. - Kwalifikacje do nauczania przedmiotu etyka
Stanowisko z dnia 5 maja 2014 r. - Badania lekarskie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Stanowisko z dnia 16 czerwca 2014 r. - Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015
Stanowisko z dnia 31 lipca 2014 r. - Klasyfikowanie wydatków w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.
Stanowisko z dnia 12 sierpnia 2014 r. - Dotacje na podręczniki dla uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych
Stanowisko z dnia 15 września 2014 r. - Obowiązek ubezpieczania dzieci i młodzieży
Stanowisko z dnia 21 listopada 2014 r. - Udział uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w zajęciach klasowych
Stanowisko z dnia 29 grudnia 2014 r. - Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce
Stanowisko z dnia 22 kwietnia 2015 r. - Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy
Stanowisko z dnia 18 sierpnia 2015 r. - Wyprawka szkolna - kwota kryterium dochodowego
Stanowisko z dnia 27 sierpnia 2015 r. - Żądanie od rodziców zakupu podręczników lub innych materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego
Stanowisko z dnia 3 listopada 2015 r. - Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016
Stanowisko z dnia 10 listopada 2015 r. - Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom
Stanowisko z dnia 16 listopada 2015 r. - Informacje na temat ważnych zagadnień prawa autorskiego
Stanowisko z dnia 28 grudnia 2015 r. - Finansowania edukacji domowej od roku 2016
Stanowisko z dnia 26 stycznia 2016 r. - Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko z dnia 17 lutego 2016 r. - Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych
Stanowisko z dnia 1 marca 2016 r. - Obowiązujące przepisy dotyczące przyjmowania siedmiolatków i sześciolatków do szkół
Stanowisko z dnia 11 marca 2016 r. - Przysługujące nauczycielowi dni wolne z tytułu wychowywania dziecka do 14. roku życia
Stanowisko z dnia 25 kwietnia 2016 r. - Pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
Stanowisko z dnia 25 maja 2016 r. - Stosowanie znowelizowanego przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
Stanowisko z dnia 6 czerwca 2016 r. - Dofinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z przyjęciem uczestników ŚDM
Stanowisko z dnia 20 września 2016 r. - Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2016/2017
Stanowisko z dnia 13 października 2016 r. - Procedura wprowadzania nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Stanowisko z dnia 21 listopada 2016 r. - Dalsze kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny
Stanowisko z dnia 23 grudnia 2016 r. - Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego - zmiany od roku 2017
Stanowisko z dnia 31 stycznia 2017 r. - Podejmowanie działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe
Stanowisko z dnia 3 lutego 2017 r. - Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych
Stanowisko z dnia 16 lutego 2017 r. - Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych
Stanowisko z dnia 24 lutego 2017 r. - Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stanowisko z dnia 16 marca 2017 r. - Biblioteki w szkołach
Stanowisko z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu
Stanowisko z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Zmiany w szkolnictwie zawodowym - opinie Rady Rynku Pracy
Stanowisko z dnia 7 kwietnia 2017 r. - Arkusze organizacyjne szkół
Stanowisko z dnia 19 maja 2017 r. - Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną
Stanowisko z dnia 6 czerwca 2017 r. - Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
Stanowisko z dnia 23 sierpnia 2017 r. - Szczepienia ochronne uczestników wypoczynku
Stanowisko z dnia 24 sierpnia 2017 r. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
Stanowisko z dnia 11 września 2017 r. - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stanowisko z dnia 15 września 2017 r. - Kryterium dochodowe w stypendium szkolnym
Stanowisko z dnia 18 września 2017 r. - Kształcenie obywateli polskich przybywających z zagranicy
STANOWISKA URZĘDÓW INNYCH NIŻ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2003 r. - Interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 6 stycznia 2010 r. - Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 14 stycznia 2010 r. - Wymiar urlopu wypoczynkowego w placówce nieferyjnej
Stanowisko MSZ z dnia 15 czerwca 2010 r. - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak p. Polsce
Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych z września 2010 r. - Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 17 stycznia 2011 r. - Obliczanie okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2011 r. - Wyliczanie okresów uprawniających do urlopu
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2011 r. - Wliczanie dodatku stażowego do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z dnia 1 sierpnia 2011 r. - Obowiązywanie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z dnia 6 września 2011 r. - Ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2011 r. - Wykorzystanie w roku 2012 urlopu zaległego z roku 2011
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 2 grudnia 2011 r. - Wykorzystanie w roku 2012 urlopu zaległego z roku 2011
Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 maja 2012 r. - Przysługiwanie nauczycielowi prawa do świadczenia kompensacyjnego
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 maja 2012 r. - Status prawny uczniów pełnoletnich
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 listopada 2012 r. - Przekazywanie prowadzenia szkół spółkom
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego z 2013 r. - Szczotkowanie zębów przez dzieci w przedszkolu
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 31 grudnia 2014 r. - Zasady wynagradzania nauczycieli za godziny doraźnych zastępstw