www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Projekty aktów prawnych (stan na dzień 25 maja 2017 r.)

Ustawy Rozporządzenia Inne

USTAWY

Ustawa
o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej:
założenia projektu ustawy;
(projekt rządowy z dnia 22 grudnia 2016 r.; udostępniono 23 grudnia 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 20 września 2016 r.; udostępniono 20 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
;
(projekt obywatelski z dnia 19 lipca 2016 r.; udostępniono 5 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 21 czerwca 2016 r.; udostępniono 30 czerwca 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt komisyjny z dnia 28 kwietnia 2015 r.; udostępniono 3 maja 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 28 stycznia 2016 r.; udostępniono 24 lutego 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt obywatelski z dnia 26 listopada 2015 r.; udostępniono 26 listopada 2015 r.)


ROZPORZĄDZENIA

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej:
wykaz na dzień 8 maja 2017 r.;
wykaz na dzień 6 kwietnia 2017 r.;
wykaz na dzień 31 stycznia 2017 r.;
(aktualizowano 13 kwietnia 2017 r.)

Rządowy Proces Legislacyjny:
Minister Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie egzaminu ósmoklasisty
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 25 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 23 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 10 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 25 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 25 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 21 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 5 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 27 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 31 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 31 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 16 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 8 marca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 2 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 marca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 8 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 9 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 4 maja 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 sierpnia 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 24 lipca 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
:
załączniki do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 11 grudnia 2014 r. w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych;
udostępniono 15 grudnia 2014 r.)


INNE

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 30 czerwca 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 1 lipca 2016 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 17 maja 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 maja 2016 r.)