www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Projekty aktów prawnych (stan na dzień 23 marca 2017 r.)

Ustawy Rozporządzenia Inne

USTAWY

Ustawa
o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej:
założenia projektu ustawy;
(projekt rządowy z dnia 22 grudnia 2016 r.; udostępniono 23 grudnia 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
:
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy z dnia 30 września 2016 r.; udostępniono 5 października 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 20 września 2016 r.; udostępniono 20 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
;
(projekt obywatelski z dnia 19 lipca 2016 r.; udostępniono 5 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 21 czerwca 2016 r.; udostępniono 30 czerwca 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt komisyjny z dnia 28 kwietnia 2015 r.; udostępniono 3 maja 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 28 stycznia 2016 r.; udostępniono 24 lutego 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt obywatelski z dnia 26 listopada 2015 r.; udostępniono 26 listopada 2015 r.)


ROZPORZĄDZENIA

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej:
wykaz na dzień 31 stycznia 2017 r.;
(aktualizowano 31 stycznia 2017 r.)

Rządowy Proces Legislacyjny:
Minister Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 16 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 8 marca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 2 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 marca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 8 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 9 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 2 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 7 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 30 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 2 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
:
(projekt z dnia 25 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 24 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 23 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
załącznik nr 5 do rozporządzenia;
załącznik nr 6 do rozporządzenia;
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
załącznik nr 8 do rozporządzenia;
załącznik nr 9 do rozporządzenia;
załącznik nr 10 do rozporządzenia;
załącznik nr 11 do rozporządzenia;
załącznik nr 12 do rozporządzenia;
załączniki nr 13-14 do rozporządzenia;
załącznik nr 15 do rozporządzenia;
załącznik nr 16 do rozporządzenia;
załącznik nr 17 do rozporządzenia;
załącznik nr 18 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
załącznik nr 5 do rozporządzenia;
załącznik nr 6 do rozporządzenia;
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
załącznik nr 8 do rozporządzenia;
załącznik nr 9 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 16 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 29 grudnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 29 grudnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 9 listopada 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 listopada 2016 r.; aktualizowano 15 listopada 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 4 maja 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 sierpnia 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 24 lipca 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
:
załączniki do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 11 grudnia 2014 r. w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych;
udostępniono 15 grudnia 2014 r.)


INNE

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 30 czerwca 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 1 lipca 2016 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 17 maja 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 maja 2016 r.)